نویسنده = سید مطهری، س.م
تعداد مقالات: 1
1. رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 1-35

حمیدرضا برادران شرکاء؛ س.م سید مطهری