نویسنده = صفرزاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 143-172

10.22054/qjma.2017.8006

محمد حسین صفرزاده؛ ساجده طاوسی


2. شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-20

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده