نویسنده = نمازی، زهیر
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 55-76

محسن خوش طینت؛ زهیر نمازی