نویسنده = توسلی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 95-118

10.22054/qjma.2018.8271

فاطمه توسلی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ محمد جواد ساعی