نویسنده = مسیح آبادی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 95-130

محمد عرب مازاریزدی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی