نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

دوره 10، شماره 37، بهار 1391، صفحه 81-98

10.22054/qjma.2016.6716

بهمن بنی مهد