نویسنده = صالحی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 31-57

10.22054/qjma.2020.30865.1775

محمدرضا عباس زاده؛ مهدی صالحی؛ فرهاد نسیم طوسی