نویسنده = قربانی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 91-112

10.22054/qjma.2017.8004

حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی