نویسنده = تاری وردی، یداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 141-165

10.22054/qjma.2018.8273

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری