نویسنده = خادم، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: صنعت خودرو و ساخت قطعات

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 103-128

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی باقری؛ حمید خادم؛ رضا حسینی پور