نویسنده = کردستانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد آتی شرکت ها

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 77-102

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی