نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 103-123

10.22054/qjma.2019.9954

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد


2. کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 81-98

بهمن بنی مهد؛ رضا جعفری معافی