نویسنده = امیری، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی شرکتها با استفاده از تکنیک TOPSIS_AHP

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 69-90

شکراله خواجوی؛ فاطمه سادات امیری