نویسنده = عزیزیان، افشین
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 1-27

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدری؛ افشین عزیزیان