نویسنده = محمدی سانیانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 105-129

مهدی سدیدی؛ احمد محمدی سانیانی