نویسنده = بهرامی نسب، علی
تعداد مقالات: 1
1. رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 137-156

10.22054/qjma.2016.7061

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه