نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 7
1. محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 1-32

10.22054/qjma.2017.8776

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


2. طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 89-136

10.22054/qjma.2016.7060

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی


5. عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام در ایران: آزمون تجربی برخی از عوامل مرتبط

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 73-96

سید حسین علوی طبری؛ علی رحمانی؛ شلیر مکی


6. رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 227-246

علی رحمانی؛ الناز تجویدی


7. سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-142

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی