نویسنده = توکل نیا، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. 0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 145-164

10.22054/qjma.2016.4054

یحیی کامیابی؛ اسماعیل توکل نیا