نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد علی بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 25-46]

ا

 • احمدی، فرزاد بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکتهای سهامی عام [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 95-125]

ب

 • باباجانی، جعفر ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 39-60]
 • باباجانی، جعفر در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 155-171]
 • بت شکن، محمد هاشم شناخت شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و طراحی شاخص نوین قیمتی (Bindex) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 97-128]
 • برزیده، فرخ ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 83-106]

پ

 • پوریانسب، امیر در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 155-171]

ث

 • ثقفی، علی زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 3-39]
 • ثقفی، علی تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 61-82]

ح

 • حساس یگانه، یحیی تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 41-60]
 • حساس یگانه، یحیی کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 1-38]
 • حساس یگانه، یحیی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 27-59]
 • حساس یگانه، یحیی رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 71-96]
 • حسینی، سید علی بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 25-46]
 • حسینی افشاری، مهران ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 60-94]

خ

 • خالقی مقدم، حمید سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-142]
 • خالقی مقدم، حمید ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 83-106]
 • خالقی مقدم، حمید رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 2-26]
 • خانی، عبدالله مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 127-153]
 • خوش طینت، محسن حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-84]
 • خوش طینت، محسن اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 107-139]
 • خوش طینت، محسن مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 127-153]

د

 • دستگیر، محسن ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 60-94]

ر

 • رحمانی، علی سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-142]
 • رستمی، وهاب رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 2-26]
 • رضازاده، جواد زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 3-39]

س

 • ساربانها، محمدرضا اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 107-139]
 • سجادی، سید حسین شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 141-170]
 • سینایی، حسنعلی بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکتهای سهامی عام [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 95-125]
 • سینایی، حسنعلی بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت های سهامی عام [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 129-148]

ش

 • شریعت پناهی، سید مجید ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازوکارهای کنترل رفتار مدیران: دیدگاه نظریه ی نمایندگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 85-108]

ص

 • صیدی، حجت الله تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 61-82]

ط

 • طباطبایی نژاد، سید محسن شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 141-170]

ع

 • عرب مازار یزدی، محمد بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 1-24]
 • علوی طبری، حسین رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 71-96]

ف

 • فروغی، داریوش ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 39-60]

ک

 • کثیری، حسین کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 1-38]

م

 • مجتهد زاده، ویدا جایگاه حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 47-70]
 • مشایخ، شهناز بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 1-24]

ن

 • نیسی، عبدالحسین بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت های سهامی عام [دوره 1، شماره 4، 1382، صفحه 129-148]

ی