پیامدهای همبستگی خطای اندازه‌گیری سنجه‌ اقلام تعهدی اختیاری و متغیر جداکننده در یک آزمون کشف مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر، که با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده­های سالانه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1381 تا 1394 انجام شده است، مطالعه در خصوص پیامدهای همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده در آزمون فرضیه­های تئوری اثباتی حسابداری است.در آزمون­های کشف مدیریت سود، محققین از متغیرهای جداکننده­ای استفاده می­کنند که نمونه را برحسب وجود یا عدم وجود انگیزه برای مدیریت سود به دو گروه تقسیم می­کند. به دلیل همبستگی مشوق­های مدیریت سود با متغیرهای عملکرد مالی، اهرم یا اندازه شرکت، استفاده از این متغیرها به‌عنوان متغیر جداکننده در آزمون تجربی فرضیه­های تئوری اثباتی متداول است. همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیر جداکننده به این معنی است که بخشی از تغییرات اقلام تعهدی غیراختیاری ناشی از متغیر جداکننده است و اگر این همبستگی در مدل تعهدی کنترل نشود این بخش به اشتباه به اقلام تعهدی اختیاری اضافه می­شود. مطابق شواهد تحقیق، عدم کنترل همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده یادشده در مدل­های تعهدی، باعث ایجاد یک خطای اندازه­گیری در برآورد اقلام تعهدی اختیاری می­شود که علامت یا بزرگی همبستگیِ مورد تحقیق اقلام تعهدی اختیاری و متغیرهای جداکننده را به شکلی معنی­دار تحت تاثیر قرار می­دهد. یافته­های حاصل از یک شبیه­سازی مونت‌کارلویی خطای نوع اول همچنین نشان می­دهد که نسخه­های تعدیل‌شده­ مدل جونز که در آن­ها رابطه اقلام تعهدی غیر اختیاری و متغیرهای عملکرد کنترل می­شود، به‌طور نسبی، خطای نوع اول کمتری ایجاد می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implications of Correlation between Measurement Error in the Discretionary Accruals Proxy and Partitioning Variable in Earnings Management Detection Test

نویسندگان [English]

  • Arash Ghorbani 1
  • Mohammad Reza Abbaszadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Bojnourd
2 Associate Professor, Department of Accounting, Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

Using a sample including 2642 observations of 2003-2016 annual data of firms listed in Tehran Security Exchange, this study investigates the implications of correlation between non-discretionary accruals and partitioning variables when testing the positive accounting theories hypotheses. In earnings management detection tests, it is common for researchers to use variables which partition their sample into two groups, for which differences in motivation for income manipulation are predicted. Since earnings management stimuli are assumed to be correlated with variables like firm performance, leverage or size, the use of these proxies are popular in empirical tests of positive accounting theories hypotheses. The correlation between non-discretionary accruals and the partitioning variable implies that part of the variation of non-discretionary accruals is generated by the partitioning variable. If accruals model does not control for the correlation, this part will be added to the discretionary accruals. In this study, we provide evidence that, when correlation between non-discretionary accruals and the above-mentioned partitioning variables remains uncontrolled, accrual-based models tend to generate measurement error in the estimate of discretionary accruals that significantly affects the sign and the magnitude of correlation between discretionary accruals and the partitioning variables. The findings of a Monte Carlo simulation also indicate that the Jones model relatively generates less type I error when it is adjusted to control for the relation between non-discretionary accruals and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Models
  • Partitioning Variables
  • Measurement Errors
حیدری، امید پور، و همتی، داود. (1383). بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  بررسی­های حسابداری وحسابرسی، 11(2)، 47-63.

خوش طینت، محسن، و خانی، عبدالله. (1382). مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه­ای جهت شفاف­سازی اطلاعات مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1(3)، 127-153.

نمازی، محمد، و مرادی، جواد. (1384). بررسی تجربی سازه­های موثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 3(10)، 73-101.

نمازی، محمد، و سیرانی، محمد. (1383). بررسی تجربی سازه­های مهم در تعیین قراردادها، شاخص­ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت­ها در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 2(5)، 25-60.

Ball, R. (2013). Accounting informs investors and Earnings management is rife: Two questionable beliefs. Accounting Horizons 27(4), 847−853.

Ball, R., & Foster, G. (1982). Corporate financial reporting: A methodological review of empirical research. Journal of accounting Research, 161-234.

Ball, R., & Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of accounting research44(2), 207-242.

Becker-Blease, J. R., Kaen, F. R., Etebari, A., & Baumann, H. (2010). Employees, Firm Size and Profitability of US Manufacturing Industries. Investment Management and Financial Innovations.

Butler, M., Leone, A., Willenborg, M., (2004). An empirical analysis of auditor reporting and its association with abnormal accruals. Journal of Accounting & Economics 37, 139–165.

Bushman, R., Smith, A., & Zhang, F. (2011). Investment cash flow sensitivities really reflect related investment decisions, Working paper, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Chicago, Yale University.

Byzalov, D., and Basu, S. (2016). Conditional conservatism and disaggregated bad news indicators in accrual models, Review of Accounting Studies, Forthcoming:1-39.

Cahan, S. F. (1992). The effect of antitrust investigations on discretionary accruals: A refined test of the political-cost hypothesis. Accounting Review, 77-95.

Chang, H. S. (2015). Firm life cycle and detection of accrual-based earnings manipulation. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Chen, W., Hribar, P., & Melessa, S. (2017). Incorrect Inferences When Using Residuals as Dependent Variables, working paper.

Chen, D., Li, J., Liang, S., & Wang, G. (2011). Macroeconomic control, political costs and NIings management: Evidence from Chinese listed real estate companies. China Journal of Accounting Research, 4(3), 91-106.

Collins, D. W., Rozeff, M. S., & Dhaliwal, D. S. (1981). The economic determinants of the market reaction to proposed mandatory accounting changes in the oil and gas industry: A cross-sectional analysis. Journal of Accounting and Economics3(1), 37-71.

Collins, D. W., Pungaliya, R. S., & Vijh, A. M. (2016). The effects of firm growth and model specification choices on tests of earnings management in quarterly settings. The Accounting Review92(2), 69-100.

Collins, D. W., Hribar, P., & Tian, X. (2014). Cash flow asymmetry: Causes and implications for conditional conservatism. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 173–200.

Christodoulou, D., & Sarafidis, V. (2008). The Econometrics of Estimating Unexpected Accruals. Part de" Sydney based multi-disciplinary research initiative Methodological and Empirical Advances in Financial Analysis, 1-26.

DeAngelo, Harry, Linda Elizabeth DeAngelo, and Douglas J. Skinner. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics, 17(1-2), 113–143.

Dechow, P. M., R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review 70, 193–225.

Dechow, P., Kothari, S., Watts, R., (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting & Economics, 25, 133–168.

Dechow, P. M., A.P. Hutton, J. H. Kim, and R. G. Sloan. (2012). Detecting earnings management: A new approach. Journal of Accounting Research, 50(2), 275–334.

DeFond, M. L., & Jiambalvo, J. (1994). Debt covenant violation and manipulation of accruals. Journal of accounting and economics17(1-2), 145-176.

Han, J. C., & Wang, S. W. (1998). Political costs and earnings management of oil companies during the 1990 Persian Gulf crisis. Accounting Review, 103-117.

Hand, J. R., & Skantz, T. R. (1997). The economic determinants of accounting choices: The unique case of equity carve-outs under SAB 51. Journal of accounting and economics24(2), 175-203.

Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. Journal of Accounting and Economics 7, 85–107.

Healy P.M. and Wahlen J.M. (1999). A Review of the earnings Management Literature and its Implication for Standard Setting., Accounting Horizons, 13(4): 365-383.

Holthausen R.W., Larcker D.F. and Sloan R.G. (1995). Annual Bonus Schemes and the Manipulation of Earnings., Journal of Accounting and Economics, 19(1): 29-74.

Kang, S., and K. Sivaramakrishnan. (1995). Issues in testing earnings management and an instrumental variable approach. Journal of Accounting Research 33: 353–367.

Jackson, A. B. (2016). Discretionary Accruals: Earnings Management... or Not?. Abacus, doi: 10.1111/abac.12117.

Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research 29, 193–228.

Kothari, S. P., A. J. Leone, and C. Wasley. (2005), Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics 39: 163–197.

McNichols, M. F., and G. P. Wilson.(1988), Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad DNIs, Journal of Accounting Research, 26: 1–31.

McNichols, M. F. (2000). Research design issues in earnings management studies. Journal ofAccounting and Public Policy 19 (4-5), 313–45.

McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review77, 293-315.

McKee Jr, A. J., Bell, T. B., & Boatsman, J. R. (1984). Management preferences over accounting standards: A replication and additional tests. Accounting Review, 647-659.

Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). Positive theory of accounting. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. Accounting review, 112-134.

Young, S. (1999). Systematic Measurement Error in the Estimation of Discretionary Accruals: An Evaluation of Alternative Modeling Procedures, Journal of Business Finance & Accounting, 26(7) & (8): 833-866.