نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت‌: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد واحد زنجان

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی دفتری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس تهران است که طی سال‎های 87 تا 93 بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد بین توانایی مدیریتی و هر سه معیار استفاده‌شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر، بیشتر درگیر فعالیت‌های اجتناب مالیاتی می‌شوند که منجر به کاهش پرداخت‌های مالیات توسط شرکت می‌گردد. از طرفی، نتایج نشان‌دهنده این است شرکت‌هایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی بالا کمتر درگیر فعالیت‌های اجتناب مالیاتی می‌شوند.به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد علاوه بر ویژگی‌های شرکت، توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت‌ موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei  1
  • Hassan Hassani 2
  • Hassan Bagheri 3
1  Associate Professor of Accounting, Tarbiat Modares University (TMU)
2 Master of Accounting, Tarbiat Modares University (TMU)
3  Master of Accounting &Lecturer of Islamic Azad University of Zanjan
چکیده [English]

In this study, the effect of managerial ability have been studied on tax avoidance in the companies listed in Tehran Stock Exchange. The Indicators used to measure avoid paying tax are the book effective tax rate, the cash effective tax rate and long-run cash effective tax rate. The sample includes 122 companies listed in Tehran Stock Exchange for 87 to 93.  The results showed that there is positive significant relationship between managerial ability and the three proxies used to avoid paying taxes. This means that higher ability managers engaging in more tax  avoidance  activities  that  reduce  their  firms’  cash  tax  payments. On the other hand, the results indicate that firms have good performance, managers with a high level of ability engaging in less tax  avoidance  activities. In general, the results show that in addition to the features of the firm, managerial ability influences the tax avoidance behavior of the firm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Tax Avoidance
  • Effective Tax Rate
  • Data Envelopment Analysis (DEA
پورحیدری، امید و امید سروستانی(1392) « شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات». مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، صص 89-110.

پور حیدری، امید، فدوی، محمدحسن و میثم امینی‏نیا(1393). «بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد، سال چهاردهم، شماره 52، صص 69-85.

حاجب، حمیدرضا، غیوری مقدم، علی و محمدجواد غفاری(1394) «بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی». فصلنامهحسابداریسلامت، سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی 9،صص 1-17.

حجازی، رضوان، فصیحی، صغری و بهنام کرمشاهی(1396) «بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 14، شماره 54، صص 87-67.

حساس یگانه، یحیی و مجتبی گل محمدی شورکی(1392) «رابطه بین نرخ موثر مالیات و ویژگی‌های شرکت». فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سال نوزدهم، شماره 12، صص 239-264.

سپاسی، سحر، علی‌اصغر انواری رستمی و علی صیادی سومار(1394) «تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت‌طلبانه». دانش حسابداری مالی، دوره 2، شماره 4، صص 110-89 .

مراد زاده فرد، مهدی(1395) «توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 50، صص 56-25.

Andreou, P.; Daphna, E.; and C. Louca(2013) Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis. Available at: http://www.efmaefm.org. [Online][15 April 2014]

Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F)2012( The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, Vol. 53, No. 1-2, Pp. 391–411.

Badertscher, B. Katz, S. & Rego, S.( 2013) The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics, Vol. 56 (2, 3),pp. 228-250.

Baik, B., J. Chae, S. Choi, and Farber, D, B. (2013). Changes in Operational Efficiency and Firm Performance: A Frontier Analysis Approach. Contemporary Accounting Research, Vol. 30 (3): 996–1026.

Bertrand, M., Schoar, A., (2003). Managing with Style: The Effects of Managers on Firm Policies. The Quarterly Journal of  Economics, Vol.118(4), 1169-1208.

Demerjian, P., Lev, B., Lewis, M., & McVay, S. (2013) Managerial Ability and Earnings Quality. The Accounting Review, Vol. 88 (2): 463–498.

Demerjian, P., Lev B., & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, Vol. 58 (7): 1229–1248.

Desai, M., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. The Review of Economics and Statistics, Vol. 91(3), 537-546.

Desai, M., & Dharmapala D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-powered Incentives. Journal of Financial Economics, Vol. 79, 145-179.

Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E., )2010(. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, Vol. 85 (4), 1163-1189.

Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2008). Long- run Corporate Tax Avoidance.  The Accounting Review, Vol. 83(1): 61–82.

Francis, B, Sun, X., & Wu, Q. (2013). Managerial Ability and Tax Avoidance. Available at: http://ssrn.com/abstract=2348695.

Graham, J. R., M. Hanlon, T. J. Shevlin, and N. Shroff. (2014). Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field. The Accounting Review, Vol. 89, No. 3, pp. 991-1023.

Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, Vol. 50 (2-3), 127-178.

Hasan, I., S. Hoi, Q. Wu, and H., Zhang. (2014). Beauty is in the Eye of the Beholder: The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Bank Loans. Journal of Financial Economics, Vol. 113(1): 109-130.

Hope, O., Ma, M., Thomas, W. B. (2013) Tax Avoidance and Geographic Earnings Disclosure. Journal ofAccounting and Economics, Vol. 56 (2-3), 170-189.

Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. )2016(. The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. Management Science, Vol. 56 (2-3), 3285-3310.

Park, Joonho., Youl Ko, c., Jung, H., & Yong-Seok Lee, Y, S. (2016). Managerial Ability and Tax Avoidance: Evidence from Korea.  Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol. 23(4): 449–477.

Phillips, J.D. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: the Role of Compensation-Based Incentives. TheAccountingReview, Vol. 78, No. 3, Pp. 847–874.

Rego, S., Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, Vol. 50, No. 3, Pp. 775–810.

Robinson, J.R., Sikes, S.A., Weaver, C.D. (2010). Performance Measurement of Corporate Tax Departments. The Accounting Review, Vol. 85, No. 3, Pp. 1035–1064.

Rose, N. L., Shepard, A. (1997). Firm Diversification and CEO Compensation: Managerial Ability or Executive Entrenchment. The RAND Journal of Economics, Vol. 28 (3), 489-514.

Shavinina, L. V., Medvid, M.  (2009). Understanding Managerial Talent. In International Handbook on Giftedness, Springer, Netherlands, pp. 839-851.

Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. National Tax Journal, Vol. 57(4): 877–899.

Wilson,  R. (2009). An  Examination  of  Corporate  Tax  Shelter Participants. The Accounting Review, Vol. 84, No. 3, Pp. 969-999.

Yang, J., and Jiang, Y. (2008). Accounting Information Quality, Free Cash Flow and Overinvestment: A Chinese Study.  The Business Review, Vol. 11(1): 159-166.