اثر بازده هایِ درک شده گذشته، بر رفتار مالی سرمایه گذاران و سوگیری های روانشناختی به عنوان متغیر میانجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر بازده های درک شده گذشته، بر معامله و ریسکپذیری افراد و استفاده از سوگیریهای روانشناختی بعنوان متغیر میانجی، با استفاده از روشِ مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذارن حقیقی هستند که درآذر ماه تا دیماه1396 به بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری های نزدیک بورس، مراجعه نموده اند. ابزار پژوهش پرسشنامهای است که در بین  سرمایه گذاران توزیع گردیده و شاخص های قابل مشاهده پژوهش، با مقیاس 5 امتیازی لیکرت اندازه گیری شدهاند. در این پژوهش در ایران برای اولین بار ، سوگیری های روانشناختی اعم از؛ اطمینان بیش از اندازه به خود، خوش بینی و گرایشات ریسکی بطور همزمان، بعنوان متغیر میانجی، وارد مدل پژوهش شده اند، تا رابطه غیرمستقیمِ بین بازده درک شده گذشته، و اقدامات سرمایه گذار، بواسطه سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی چندگانه، مورد بررسی قرار گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سوی گیری های روانشناختی، رفتارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived past Returns on Investor’s Financial Behavior and Psychological Biases as Mediate

نویسندگان [English]

  • Maghsoud Amiri 1
  • Rouhalah Moradi 2
1 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University,Tehran
2 Ph.D. Student of Financial Management, Allameh Tabataba’i University,Tehran
چکیده [English]

This study survey and tests the underlying psychological mechanisms on how investors’ past perceived portfolio returns affect their trading and risk-taking, and is these psychological mechanisms are significant mediators. This study by use of structural equation modelling –partial least squares look into the relationship between past return and financial behavior and use psychological biases as a mediate variable. The statistical population of the present study is real investors who have come to Tehran Stock Exchange or close brokers in January and December of the year 2017. The research tool is a Likert Scale questionnaire distributed among investors. In this research, we use psychological biases as multiple mediators for first in Iran. The results lead to the conclusion that the presence of psychological biases plays as a full variable mediator in this study. The relationship between investor’s behavior and past return is indirect by a variable mediate called psychological biases.The results lead to the conclusion that the presence of underlying biases deteriorates financial behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Biases
  • Past Return
  • Structural Equation Modelling-Partial Least Squares
بدری،ا وگودرزی، ن. (1393). مالی رفتاری، (سوگیری نماگری و متغیرهای بنیادی حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی, 57-88 .

جهانیگری راد، م. و مرفوع، م.و سلیمی، م. (1393). (بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 141-158.

داوری، ع.ورضازاده، آ. (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

عرب مازار، م. ی.و بدری، ا و عزیزیان، ا. (1392).(آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی, 1-27.

کمالی اردکانی ، م. و رجبی قمری، ع. (1394). (بررسی آثار روانشناختی و عوامل موثر بر درک سرمایه گذاران از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه سیاست مالی و اقتصادی, 125-142.

مرادی، م.و نیکبخت، م. (1384).(ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه مطالعات حسابداری، 2-26.

نادی قمی، و خوش طینت، م. (1388).(چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران با بازده سهام). فصلنامه مطالعات حسابداری، 53-85.

Alarcon, D., & Sánchez, J. A. (2015). (Assessing Convergent and Discriminant Validity in the ADHD-R IV Rating Scale : User-Written Commands for Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability (CR), and Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)). Spanish STATA Meeting 2015, 1–39.

Akhtar, F., Thyagaraj, K., & Das, N. (2017). (The impact of social influence on the relationship between personality traits and perceived investment performance of individual investors: Evidence from Indian stock market). International Journal of Managerial Finance.

Baker, M., & Xuan, Y. (2016).Under new management : Equity issues and the attribution of past returns) R, 121, 66–78. https://doi. Org /10.1016/j.jfineco.2016.03.001

Bucciol, A., & Miniaci, R. (2017). (Financial Risk Propensity, Business Cycles and Perceived Risk Exposure). https://doi.org/ 10.1111/obes.12193

Çal, B., & Lambkin, M. (2017). (Stock exchange brands as an influence on investor behavior). International Journal of Bank Marketing, 391-410.

F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). (Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)). European Business Review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128

Glaser, M., & Weber, M. (2009). (Which past returns affect trading volume ?)12, 1–31. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2008.03.001

Hemanathan, M. (2011). (Overview of behavioral finance) 2(1964), 112–118.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). (A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling). Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hirshleifer, D. (2014). (Behavioral Finance), 1–69. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-092214-043752

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Strömbäck, C., Lind, T., Skagerlund, K., Västfjäll, D., & Tinghög, G. (2017). Journal of Behavioral and Experimental Finance Does self-control predict financial behavior and financial well-being ? Journal of Behavioral and Experimental Finance, 14, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002

Hong, K., & Wu, E. (2016). (International Review of Financial Analysis the roles of past returns and firm fundamentals in driving US stock price movement’s International Review of Financial Analysis) 43, 62–75. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.11.003

Iacobucci, D. (2009). (Everything you always wanted to know about SEM (structural equations modeling) but were afraid to ask). Journal of Consumer Psychology, 19(4), 673–680. https:// doi.org/10.1016/ j.jcps. 2009.09.002

Kaplanski, G., Levy, H., Veld, C., & Veld-merkoulova, Y. (2016). Journal of Economic Behavior & Organization (Past returns and the perceived Sharpe ratio. Journal of Economic Behavior and Organization) 123, 149–167. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.11.010

LAWSHE, C. (1975). A QUANTITATIVE APPROACH TO CONTENT VALIDITY. PHRSONNHL PSYCHOI.OGY,563-575.

Nosi, A. (2010). (The Influence of Expectations, Risk Attitudes, and Behavioral Biases on Investment Decisions).

Nosic', A., & Weber, M. (2007). (Determinants of Risk Taking Behavior: The role of Risk Attitudes, Risk Perceptions and Beliefs). JEL, 1-34.

Sewell, M. (2010). (Behavioral Finance) 2007(April), 1–13.

Streukens, S., & Leroi-Werelds, S. (2016). (Bootstrapping and PLS-SEM: A step-by-step guide to get more out of your bootstrap results). European Management Journal, 34(6), 618–632. https://doi.org/ 10.1016/j.emj. 2016.06.003

Strömbäck, C., Lind, T., Skagerlund, K., Västfjäll, D., & Tinghög, G. (2017). Journal of Behavioral and Experimental Finance (Does self-control predict financial behavior and financial well-being ?) Journal of Behavioral and Experimental Finance, 14, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002

Sivaramakrishnan, S., Srivastava, M., & Rastogi, A. (2016). (Attitudinal factors, financial literacy, and stock market participation). International Journal of Bank Marketing, 818-841.

Shiller, R. J. (1970). Human Behavior and the Efficiency of the Financial System, (1967), 1–34.

Tariqul, M., Khan, I., Tan, S., & Chong, L. (2017a). (Research in International Business and Finance How past perceived portfolio returns an effect financial behaviors—the underlying psychological mechanism). 42(July), 1478– 1488. https://doi.org/ 10.1016/ j.ribaf..07.088

Tariqul, M., Khan, I., Tan, S., & Chong, L. (2017b). (Research in International Business and Finance How past perceived portfolio returns an effect financial behaviors—the underlying psychological mechanism). 42 (December 2016), 1478–1488. https://doi.org/ 10.1016/ j.ribaf.2017.07.088

Tekçe, B., & Yılmaz, N. (2015). Journal of Behavioral and Experimental Finance (Are individual stock investors’ overconfident ? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance) 5, 35–45. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.02.003

Tekce, B., Yilmaz, N., & Bildik, R. (2016). (What factors affect behavioral biases? Evidence from Turkish individual stock investors). Research in International Business and Finance, 515-526.

Thaler, R., & Sunstein, C. (2008). (Nudge: improving decisions about health, wealth). The United States of America. Caravan book.