بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نویسنده مسئول

چکیده

کی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش میدهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازهگیری نگرش کوتاهمدت مدیریت، از سه معیار اقلام تعهدی اختیاری جاری و اقلام واقعی )از طریق دستکاری در فروش و کاهش در مخارج اختیاری( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش شامل شرکتهایی است که قبل از سال 1390 عضو بورس بودهاند و در سالهای 1391 تا 1394 دارای کمیته حسابرسی میباشند. نتایج پژوهش نشان میدهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی تأثیر معناداری ندارد. بررسی اثر ویژگی تخصص مالی
اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی حاکی  از آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی برمدیریت سود از طریق دستکاری در فروش و کاهش مخارج اختیاری تاثیر منفی دارد. این یافتهها میتواند برای خط- مشیگذاران بورس از جهت تدوین و الزام به رعایت منشور کمیته حسابرسی مفید بوده و ضرورت بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی و تهیه داوطلبانه گزارش حاکمیت شرکتی را به همراه داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Audit Committee Financial Expertise on the Managerial Short-Termism

نویسندگان [English]

  • Yadollah Tarivardi 1
  • Salahoddin Ghaderi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University,Tehran, Iran,
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Iran
چکیده [English]

Audit Committee is a key element of corporate governance. The knowledge and understanding of experienced Audit Committee members increase the Company's financial reporting and auditing value. The objective of this study is to investigate the impact of audit committee financial expertise on managerial short-termism in Tehran Stock Exchange listed companies. To measure managerial short-termism, we used three criteria: discretionary accruals and the actual items (through manipulation of sales and a reduction in discretionary spending). Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research. The sample consists of companies that had been listed on Tehran Stock Exchange before 2012 and have audit committee in the years 2013 to 2016. Financial expertise of audit committee members had no significant effect on earnings management on the basis of accruals. The investigation of the effect of audit committee financial expertise on real earnings management revealed that audit committee financial expertise has a negative effect on the real earnings management through manipulation the sales and reducing discretionary spending. These findings are useful for policy makers to formulate useful obligations regarding the Charter of the Audit Committee and the necessity of applying the principles of corporate governance and preparing voluntary corporate governance report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Earnings Management
  • Real Earnings Management
  • Audit Committee Financial Expertise
آزادی کیهان، مشکی مهدی و مجتبی سمیعپور ( 1394 (، نقش استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر افشای اطلاعات مالی . اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و
حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی.
بنائی، مریم،عبدلی، رضا، دهدار، فرهاد.) 1392 (. "بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر بهبود شفافیت گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پایان
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو. د
بنیمهد، بهمن. حساسیگانه، یحیی و نرگس یزدانیان. ) 1393 (، مدیریت سود و اظهارنظرحسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری
مدیریت، 7 ( 21 (، صص 17 - 32 .
جامعی، رضا؛ رستمیان، آزاده) 1394 (، تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی های سود پیش بینی شده، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8 ،
شماره 25 ، صص 1 - 17 .
رویایی رمضانعلی و محمد ابراهیمی) 1394 (، تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی را بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق. فصلنامه حسابداری مالی . سال هفتم، شماره 25 ، صص 71 -
88 .
سجادی، سید حسین ؛ دستگیر، محسن ؛ جهانشاهی، مجتبی افشار) 1385 (. ضررورت ایجاد کمیتهی حسابرسی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 4،شماره 15 ،
صص 65 - 86 .
صالحی، تابنده، بهارمقدم، مهدی، خدانی پور، احمد.) 1390 (. "بررسی عوامل موثر براثربخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان 
مشایخی، بیتا؛ حسین پور، امیر حسین) 1395 (، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی ومدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران،
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال 12 ، شماره 49 ، صص 29 - 52 .
مهرنسب، میلاد،حساس یگانه، یحیی، باباخانی، جعفر.) 1390 (. "تأثیر کیفیت حسابرسی وویژگی های حسابرس بر مدیریت سود"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی156 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 14 شماره 54 تابستان 1396
Abbott, L.J., Parker, S. and Peters. G.F. (2004). “Audit Committee Characteristics and Restatements”. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23 (1): 69- 87.
Aboody, D., Hughes, J., & Liu, J. (2005). Earnings quality, insider trading, and cost of capital. Journal of Accounting Research. 43 (5), 651–673.
Arabsalehi, M., Hamidian, N., & Ghajavand, Z. (2015). The effect of over-valuation stock price on real earnings management in listed companies of tehran stock exchange. Asset Management & Fianaciang. 3 (3): 49-66.
Bedard, J. Chtourou, S.M. and Courteau, L. (2004). “The Effect of Audit Vommittee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management”. Auditing. A Journal of Practice & Theory. 23 (2): 13-35.
Bhojraj, S., & Libby, R. (2005). Capital market pressure, disclosure frequency-induced earnings/cash flow conflict, and managerial myopia. The Accounting Review. 80 (1): 1–20.
Brochet, F., Loumioti, M., & Serafeim, G. (2015). Speaking of the short-term: disclosure horizon and managerial myopia. Review of Accounting Studies. 20 (3): 1122-1163.
Carcello, J., Hollingsworth, C., Klein, A. & Neal, T (2008), Audit committee financial expertise, competing corporate governance mechanisms, and earnings management, working paper, University of Tennessee.
Chen, Y., Ghon Rhee, S., Veeraraghavan, M., & Zolotoy, L. (2015). Stock liquidity and managerial short-termism. Journal of Banking & Finance. 60: 44-59.
Chung, R., Firth, M. and Kim, J.B. (2005) Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring, Journal of Business Research, 58, 766 –776.
Cohen, A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics. 50 (1): 2–19.
Cohen, D. and Zarowin, P. (2010). “Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 50 (1): 2-19.
Dechow, P. and I. Dichev, (2002), The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors, The Accounting Review, Vol. 77, PP. 35-59.
Dichev, I. and Skinner, D. (2002). “Large Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis”. Journal of Accounting Research, 40 (4): 1091-1123.
Dichev, I.D., Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: evidence from the field. Journal of Accounting
and Economics. 56 (1): 1–33.
Ferreira, I. (2008). “The Effect of Audit Committee Composition and Structure on the Performance of Audit Committees. Journal of Meditari Accountancy Research, 16 (2): 89-106.
Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research. 46 (1): 53–99.
Fudenberg, D. and Tirole, J. (1995). “A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents”. Journal of Political Economy, 103 (1): 75-93.
Garven, S.A (2009), The effect of board and audit committee characteristics on real earnings management: do boards and audit committees play a role in its constraint?, working paper, University of Tennessee.
Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics. 40 (1–3): 3–73.
Healy, P. and Wahlen, J. (1999). “A Review of the Earnings Management Literature and Implications for Standard Setters”. Journal of Accounting Horizons, 13 (4): 365-383.
Roychoeddhury, S. (2006). “Earning Management through Real Activites Manipulation”. Journal of Accounting and Economics. 42 (3): 335-370.
Jones,J. (1991). "Earning management during import relief investigation , Journal of accounting research, 29 (2), pp. 193-228.
Kanniainen, V. (2000) Empire building by corporate manager: the corporation as a saving instrument. Journal of Economic Dynamics and Control. 24 (1): 127-142.
Mehrani, S., & Bagheri, B. (2009). The effect of free cash flow and institutional shareholders on earnings management in listed companies in Tehran stock exchange. Accounting Research. 1 (2): 51-64.
Nakashima. M., ziebart. D.(2015), did Japanese- sox have an impact on earnings management and earnings quality?, managerial auditing journal, vol 30, pp. 482-510.
Patrick G. Badolato, Dain C. Donelson, Matthew Ege(2014). “Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status”, Journal of Accounting and Economics ,58 ,208–230.
Rani, M. (2011). The Effects of Audit Committee Characteristics on the Value Relevance of Accounting Information -Evidence from New Zealand. working paper: Auckland University of Technology.
Reid, Lauren C. and Carcello, Joseph V. and Li, Chan and Neal, Terry L. ,(2015). Impact of Auditor and Audit Committee Report Changes on Audit Quality and Costs: Evidence from the United
158 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 14 شماره 54 تابستان 1396
Kingdom Available.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3) , PP. 335-370.
Stein, J. (1989). Efficient capital market, inefficient firms: a model of myopic corporate behaviour. Quarterly Journal of Economics. 104 (4): 655–669.
Sun, J., Lan, J. and Liu, G. (2014). “Independ Audit Committee Charactristics and Real Earnings Management”. Managerial Auditing Journal, 29 (2): 153-172.
Tendello B. & A. Vanstraelen. (2008). Earnings Management and Audit Quality in Europe: From the Private Client Segment, European Accounting Review, Vol. 17, No. 3, pp. 447-469.
Visvanathan, G (2008), Corporate governance and real earnings management, Academy of Accounting and Financial Studies Journal , Vol. 12 .
Zang, A.Y. (2012). “Evidence on the Trade-off between Real Activities Manipulation and Accrual-based Earnings Management”. The Accounting Review, 87 (2): 675-703.
Zang, Amy Y. (2005). Evidence on the tradeoff between real manipulation and accrual manipulation. Working paper:University of Rochester