بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر در سال 95 - 94 جهت بررسی شکاف آموزشی بین نیازهای بازار کار و تحصیلات دانشگاهی با توجه به الزامات قانونی جدید برای بازنگری و بهبود آموزش حسابداری صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق، پرسشنامهای متناسب با ماهیت و موضوع تحقیق طراحی گردید. در این پرسشنامه دیدگاه پاسخدهندگان، در مورد میزان اهمیت، تامین نیازهای حرفه توسط دانشگاه و دوره یادگیری در زمینه؛ سیستم کنترل داخلی، حسابرسی عملیاتی و بودجهریزی عملیاتی در قالب 63 گزاره، بررسی شد. جامعه
آماری این پژوهش شامل؛ کلیه حسابرسان شاغل در موسسات عضو جامعهی حسابداران رسمی )در رده سازمانی شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشد( و اساتید دانشگاه بوده است. دادههای جمعآوری شده از طریق آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون t استیودنت، تک نمونهای مستقل، - t زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمونهای معادل ناپارامتری( بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج حاکی از آن است که، دانشگاه در تامین نیازهای حرفه در سه بخش مذکور به خوبی عمل نکرده و در این زمینه فاصله انتظاری وجود داشته و با توجه به اهمیت سه بخش مذکور، مباحث آموزشی بهتر است در مقطع کارشناسی ارشد ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Accounting Education Expectation Gap as a Result of the Current Legal Requirements

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tavasoli 1
  • Mohammad Ali Bagherpour Valashani 2
  • Mohammad Javade Saee 2
1 Master Student Firdowsi University of Mashhad , Iran, (Corresponding Author
2 Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran,
چکیده [English]

The results of prior researches have shown that the performance of accounting education systems in universities does not meet the needs of the current complicated markets. The purpose of this study is to identify and document the needs and expectations of accounting and auditing profession (in regard to the new legal requirements) in order to provide opportunity for related authorities for revising the approaches and methods of accounting education in 1395-94. In order to collect the required data, a questionnaire was designed regarding the research nature and subject. It has three parts including: internal control system, operational auditing, and operational budgeting in the form of 63 propositions. Respondents’ opinion on the level of significance, meeting the needs of the profession by the university, and education periods of the mentioned parts were investigated using this questionnaire. The statistical population of this research includes auditors (partner, manager, senior supervisor, supervisor, and senior auditor) of the audit firms, which are a member of Iranian Association of Certified Public Accountants. Data was collected through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (test t- Student, single example of independent, t-test, ANOVA test for non-parametric equivalent) and was analyzed using the spss software. The research results show that the university has not performed well in meeting the needs of the profession in the three mentioned parts and there is an expectation gap in this regard. In addition, these parts and related topics should be taught in the Master’s degree period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Training
  • New Legal Requirements
  • Expectation Gap
  • Profession’s Required Skills
  • Higher Education Institutes