بررسی تاثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سیاست تقسیم سود یک از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود. این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است. این پژوهش برای توانایی مدیران از مدل دمیرجیان و همکاران) 2012 ( و سیاست تقسیم سود از نسبت تقسیم سود نقدی به سود هر سهم استفاده می کند. با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 82 شرکت برای دوره زمانی 1386 - 1394 انتخاب شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توانایی مدیران دارای رابطه مثبت و معناداری باسیاست تقسیم سود شرکت ها است. مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Ability on Dividend Policy Companies listed in Tehran Stock

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Soghra Fasihi 2
  • Behnam karamshahi 3
1 Professor of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
2 Lecture of accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Lecture of accounting, Shahid Bahonar University, German, Iran
چکیده [English]

Dividend policy is one of the most important topics in finance literature; because dividend is one of the greatest cash payouts and the most important decision facing managers. Managers have to decide that what amount of earnings must be divided and what amount of earning must be reinvested in the terms of retained earnings. Dividend payouts affect institution’s ability to retain earnings for utilization in growth opportunities. It is obvious that managers have to consider maximizing shareholder wealth. Managers not only must decide about the amount of earnings to be reinvested, but also, they must notice the contingent effects of their decisions on stock price. So, managers have an essential role in setting dividend policy. This research investigates the effects of manager’s ability on dividend policy of Tehran Stock Exchange listed companies. This quasi-experimental research is in the field of positive accounting. We have applied Demerjian model for measuring manager’s ability and cash dividend for earning per share ratio for dividend policy. The sample consists of 82 firms from 2007 to 2015. The results show that manager ability and talents has a meaningful and positive relationship with dividend policy. Talented managers pay more divid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporation Efficiency
  • Managers Ability and Talent
  • Dividend Policy
-بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون  (1393)، توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی، فصلنامه دانش حسابداری، دوره5، شماره 17، صفحه 139-119.

- بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون  (1394)، رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تاکید بر اجزای تعهدی و جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال14، صفحه 170-153.

-پور حیدری، امید؛ دلدار، مصطفی (1391)، بررسی تأثیر گروه­های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته‌شده در بور اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مدیریت، دوره 5، شماره 14، صفحه 84-67.

-پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه؛ خدایار یگانه، سیما (1393)، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی در طی چرخه عمر شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری مالی، دوره6، شماره 3، صفحه 118-99.

-جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ متوسل، مرتضی (1391)، نظریه رضایتمندی سهامداران و عامل­های تعئین کننده سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، دوره1، صفحه 104-81.

-جهانخانی،علی ،قربانی،عبدالله(1387)، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار،پایان ناه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه شهید بهشتی.

-حاجب، حمیدرضا؛ غیوری مقدم، علی؛ غفاری، محمد جواد (1393)، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه شرکت­های صنعت دارو، فصلنامه حسابداری سلامت، دوره3، شماره 9، صفحه 17-1.

-خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس (1394)، بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت­های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری سلامت، دوره 12، شماره 2، صفحه 86-60.

-رهنمای رودپشتی، فریدون؛ بابالویان، شهرام؛ مظفری، مهردخت (1394)، سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 3، شماره 1، صفحه 20-1.

-سلیمانی امیری، غلامرضا؛ گودرزی، نرگس (1392)، بنیان­های رفتاری سیاست تقسیم سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 39، صفحه 104-83

-فرج زاده دهکردی، حسن؛ آقایی، لیلا (1394)، سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 45، صفحه 114-97.

-قالیباف اصل،حسن،ولی زاده،فرید(1395)، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی،سال 4،شماره14،صفحه 23-1.

-مرادزاده فرد، مهدی (1395)، توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه­گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 50، صفحه 56-25.

-منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه؛ جسین پور، وحید (1394)، بررسی توانایی مدیریت بر کیفیت سود، تحقیقات حسابداری مالی، دوره7 ، شماره1، صفحه 54-37.

 influence  of  top managers  on  voluntary  corporate  financial disclosure".  The  Accountin

phna, E. and C.Louca (2013). " Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis" Available at: http://www.efmaefm.org .[online] [15 April 2014]

- Baker, M.and Wurgler, J. (2004) " A Catering Theort of Dividends." The Journal of Finance. Vol. 59, pp. 1125-1165

- Baker. H. K. Powell. G.E. and Veit.T. (2002) " Revisiting Managerial Perspectives on Dividend Policy" Journal of economic and Finance. Vol. 26, No. 3, pp. 205-230.

DeAnjelo, H. DeAnjelo, L. and Stulz, R.M.(2006). "Devidend Policy and the Earned/ Contributed Capital Mix: A Test of the life-cycle theory." Journal of Financial Economic. Vol. 81, pp. 227-254.

- Demerjian, P. Lev, B. and MacVay, S. (2012). "Quantifying Managerial Ability: Anew measure and validity test". Management Science. Vol. 58, No. 7, pp. 1229-1248.

- Dwiyanti, I. Rahadian, D. (2017) . "The effects of free cash flow, life cycle and leverage on dividend policy of technology and media companiess listed in the indonesia stock exchange". International journal of Economics, Commerce and Management, vol 5 , Issue 4.

- Jiraporn, P. Ning, Y. (2006). " Dividend Policy, Shareholder Rights, and Corporate Governance". Journal of Applied Finance. Vol. 16, pp.24-36.

- Jiraporn. P. Kim, J.C.  and Kim, Y.S. (2011) "Dividend Payouts and Corporate Governance Quality: An Empirical Investigation." The Financial Review. Vol. 46, pp. 251-279. 

- Jiraporn. P. Leelalai, V. Tong. S. (2016). "The effect of managerial ability on devidend policy: How do talent managers view devidend payouts". Applied Economic Letters.Online journal. www.tandfonline.com/loi/rael20

- Leverty, T. and Grace, M. (2012). "Dupes or Incompetents? An Examination of Management s Impact on Firm Distress", The Journal of Risk Insurance, Vol. 79, No. 3, pp. 751-783

- Margarits. D. Psillaki. M. (2010). "capital Structure and Firm Performance". Journal of Banking and Finance. Vol. 9, No. 34, pp. 621-632.

- Michaely, R and Roberts, M.R. (2012). " CorporateDevidend Policies: Lessons from Private Firms". Review of Financial Studies.Vol. 25, pp. 711-746.

- Michaely. R.Vila. J.L. (1996) " Trading Volume with Private Valuation: Evidence from the Ex-Dividend day" Review of Financial Study.Vol. 9, pp. 471-509.

-Miller ,M.H. Modigliani.F.(1961). " Dividends and Taxes,Journal of Financial E conomics, Vol 34, pp.333-364.

- Rantapuska .E. (2008) "Ex-Dividend Day Trading: Who, How and Why? Evidence from the Finnish Market" Journal of Financial Economics. Vol 88, pp. 355-374.

- Silva. A.C. (2010). " Managerial Ability and Capital Flows". Journal of Development Economics. Vol. 93, No.1, pp. 126-136.

- Turakpe, M. Legaaga, F.J. (2017). "Dividend policy  and corporate performance: A multiple model analysis". Journal of finance and management sciences, vol 2 , issue 2, pp. 1-16.

- Yusof, Y. and Ismail, S (2016), "Determinants of Dividend Policy of Public Listed Companies in Malaysia", Review of International Business and Strategy. Vol. 26,  Issue, 1.