رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها لازم است جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی درمعاملات با اشخاص وابسته است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد پنل دیتا - طی سالهای 1393 استفاده شده است. استقلال اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش حاکی
از آن است که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطه ی معکوس و معنادار،بین معامله با اشخاص وابسته و استقلال اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته وپاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه مستقیم غیرمعنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between corporate governance and related party transactions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Safarzadeh 1
  • Sajedeh Tavoosi 2
1 Academic Member of Shahid Beheshti University, email: hosein470@gmail.com
2 Master of Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the concepts which recently have been discussed a lot by corporate
governance regulators and standard setters is related party transaction. Related party
transaction due to the complexity in recognition and disclosure are considered to be
one the challenges of financial reporting which can influence economic decisions of
users. Considering the expansion of related party transactions and the increase of
them in companies, it is necessary to create monitoring mechanisms to reduce the
financial frauds and to improve the performance. Among these types of monitoring
mechanisms, stablishing and performing of proper corporate governance system in
companies is one of these mechanisms. The empirical evidences show that corporate
governance lessens related party transaction. In this research, the relationship
between the mechanisms of corporate governance and related party transactions is
investigated. The study sample includes 136 Tehran Stock Exchange listed
companies from 1389 to 1393. In order to test the research hypotheses, the multivariable
regression model with a data panel was used. The board members
independences, boards compensation, stock ownership, change of executive
manager, auditor rotation were used as the corporate governance mechanisms. The
result of the research indicates that there is a significant and reverse relation between
related party transaction and ownership of the institutional stockholders and change
of executive manager. There is a reverse relation between related party transaction
and autonomy of board of managers’ members but this reverse relation is not
significant statistically. There is a direct and significant relation between related
party transaction and board of managers’ compensation and there is a direct relation
between related party transaction and auditor rotation, which is not significant
statistically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corporate Governance
  • Related party transaction
  • Corporate Governance mechanisms