چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در
زمان افزایش سطح فعالیت است. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز میپردازد.
ضدچسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت بیشتر از افزایش هزینه
در زمان افزایش سطح فعالیت است، که این موضوع ناشی از خوشبینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن
چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش برخلاف انتظارات مدیران است. این پژوهش با استفاده از تکنیک دادههای
تلفیقی به بررسی وجود چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی میپردازد. بدین منظور
1390 مورد بررسی قرار - دادههای 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393
گرفت. نتایج حاکی از آن است که هزینه غیرتولیدی در شرکتهای مورد بررسی، علاوه بر رفتار چسبنده دارای
رفتاری ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات فروش در سنوات گذشته ناشی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost Stickiness and Anti-Cost Stickiness of Non- Manufacturing Costs in Iranian Firms

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Asadi 1
  • Behzad Beig Panah Beig Panah 2
1 Ph.D. of Accounting, Shahid Beheshti University,
2 Associate Professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Cost stickiness denotes the asymmetric response of costs to sales increases
versus sales decreases. In this paper, we also consider the concept of cost
anti-stickiness. Cost anti-stickiness happens when the decrease of costs in
case of a fall in sales is more than the increase of costs due to an equal rise in
sales. This phenomenon happens because of existence of optimistic
managers in past years and inefficient stickiness cause of sales volatility
against manager’s expectation.
This paper examines the cost stickiness and anti-cost stickiness of nonmanufacturing
costs in Iranian firms using panel data analysis. The sample
includes 229 publicly-traded firms listed in Tehran Stock Exchange. Using
data for 2012-2015, the results showed that not only do the nonmanufacturing
costs have stickiness behavior but also they have antistickiness
behavior that occurs due to the changes in the sales in the previous
years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cost Stickiness
  • Cost anti-Stickiness
  • Non-manufacturing cost