ارتباط راهبرد تنوع بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی رجا

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیرعادی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به همین منظور، سه فرضیه برای بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیرعادی در شرکت‌ها تدوین و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های 1385 تا 1389 استخراج و از طریق رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دد که میان راهبرد تنوع و بازده غیرعادی شرکت‌ها ارتباط منفی و معنادار وجود دارد در حالی‌که میان سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت و بازده غیرعادی آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. افزون بر این نتایج نشان داد که راهبرد تنوع بر ارتباط میان ارزش وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکت‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Its strategy of diversification and value of abnormal returns on cash holdings by listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • hasan hemati