کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد

چکیده

این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 در 119 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌نماید. روش پژوهش همبستگی است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش نشان می‌دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی بر انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی به‌عنوان حسابرس اثرگذار است. اما رابطه معنی‌داری بین نسبت اهرمی، سودآوری و گزارش زبان توسط شرکت مورد رسیدگی با انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی وجود ندارد. همچنین شواهد پژوهش نشان دهنده آن است که خصوصی سازی حرف حسابرسی و وجود رقابت در این حرفه، موجب افزایش تغییر حسابرس در شرکت‌های نمونه پژوهش گردیده و در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی پایین‌تری دارند، احتمال انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از سایر مؤسسات است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AQ and the auditor

نویسنده [English]

  • bahman banimahd