عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تأثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است. هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوارن سالارانه‌ای است که مانع از استفاده کارا از منابع محدود می‌گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که بیشتر این تحولات در قالب یکسری از عوامل و محرک‌ها قابل تبیین است و کشورهایی که تحولات موفقی را تجربه نموده‌اند نیز معمولاًً از این مدل‌ها پیروی کرده‌اند. در این مقاله تلاش شده است که ادبیات موضوع مربوط به این‌گونه تحولات مورد بررسی قرار گرفته و محرک‌ها و عوامل تأثیرگذار بر تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران از منظر خبرگان ایرانی استخراج شود. براین اساس با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از تعداد 142 نفر از خبرگان کشور، محرک‌ها و عوامل کلیدی وقوع تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط کنونی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors and drivers of change in the public sector's financial and operational accountability system

نویسنده [English]

  • jafar babajani