رابطه بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت بازرگانی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت مالی

چکیده

معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیز استفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقاد فراوانی میباشند. در طرف مقابل ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سود اقتصادی و سود اقتصادی، معیار بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکتها است. در این تحقیق، ارتباط میان معیارهای فوق با ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه بررسی شده تا مشخص گردد که به چه میزانی معیارهای سنتی مورد اشاره منطبق با معیار ارزش افزوده اقتصادی میباشند و تا چه حد بهبود ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده در بنگاه کمک میکند.
در این تحقیق، تمام شرکتهای بیمه (به استثنای شرکتهای بیمه اتکایی) که شامل 16 شرکت است، برای یک دوره 4 ساله (1384 تا 1387) ارزیابی شده است. همچنین با توجه به اینکه تحقیق فوق، کل صنعت را مورد بررسی قرار میدهد و نیز به سبب آنکه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار عینی میباشد، لذا از حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در محاسبات استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان میدهند که میان بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه رابطه نسبت قوی و مستقیمی برقرار است. البته این ارتباط در مورد بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر میباشد. همچنین جهت مشخص شدن ابعد بیشتری از رابطه معیارهای سنتی مورد اشاره با معیار ارزش افزوده اقتصادی، ارتباط بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز با "نسبت سود عملیاتی پس از کسر مالیات به مبلغ هزینه سرمایه" نیز بررسی گردید که نتایج آن نیز حاکی از وجو ارتباط مستقیم میان بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با این نسبت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship among Economic Value Added, Return on Equity and Return on Investments in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Saied Sehhat 1
  • Faraz Mosaferi Rad 2
  • Majid Shariat Panahi 3
چکیده [English]

There are several criticisms on traditional performance appraisal criterions because   of not considering "Cost of Capital" and using traditional accounting methods and roles.  Alternatively, economic value added and other modem performance appraisal criterions imply cost of capital to provide a better estimation of added values.
The relationship between these traditional criterions such as "Return on Investments"   and "Return on Equity" with "Economic Value Added" as a modern criterion has been evaluated throughout this research. In addition, it has been discussed how traditional measurements can adapt with economic value added and how their developments can augment economic value added.
As a result of the few numbers of Iranian insurance companies we have exploited society and assessed eighteen active insurance companies of Iran during 2006-2009. Also we used "Rate of Return on Capital" instead of economic value added. Economic value added is based on the excess amount of money that a company earns on the capital employed. Therefore, comparing it with relative ratios is not reliable.
Adjustments of economic value added have been applied based on standard adjustment of economic value added and Iranian insurance companies accounting principles.
The research finds that there is a significant relationship between return on investment and economic valued added. Also there is a significant relationship between return on equity and return on economic value added. In addition the relationship between ROE-RROC is more significant than ROI-RROC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return on Equity (ROE)
  • Return on Investment (ROI)
  • Economic Value Added (EVA)
  • Net Operating Profit After Tax (NOPAT)
  • Net investment or invested capital
  • Rate of return on capital (NI)
  • Weighted Average Cost of Capital (WACC)