تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

تحقیقات تجربی ساختار سرمایه با مشکلاتی همراه است. هریس و رویو(1991) معتقدند تفسیر نتایج این تحقیقات باید با توجه به مسائل موجود هم در اندازه گیری اهرم و هم متغیرهای توضیحی صورت گیرد. به بیان دیگر، نتیجه گیری از تحلیل های تجربی ساختار سرمایه، از یک سو "وابسته به تعریف اهرم" است و از سوی دیگر ممکن است تحت تاثیر اندازه گیری های ناقص محقق باشد.
در این تحقیق برای اولین بار (در ایران) از ده معیار برای اندازه گیری اهرم مالی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، اولا برخی ویژگی های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی ها با اهرم رابطه ای ندارد. ثانیا این نتایج تحت تاثیر تعریف اهرم است. به بیان دیگر، نتایج بخش اول تحت تاثیر معیارهای دهگانه اندازه گیری اهرم مالی قرار دارد. به ویژه تحلیل واشکافانه نشان میدهد بدهی های جاری و اجزای متشکله آن، تاثیر بااهمیتی بر نتایج تحقیق دارد. این یافته، اندازه گیری های سنتی اهرم را به چالش میگیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Decompositional Analysis of Capital Structure and Its Determinants: Evidences from Tehran Securities Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Badri 1
  • M. Imanyfar 2
چکیده [English]

Empirical studies of capital structure are fraught with difficulties. As mentioned by Harris and Raviv (1991), the interpretation of results of these studies should consider the difficulties involved in measuring both leverage and the explanatory variables. In other words, resulting from empirical studies of capital structure is "definitional-dependent of leverage" and on the other hand, may be affected by the imperfect measurement of the study made by researcher.
In this study, ten measures have been used to define financial leverage for the first time (in Iran).  The results show firstly, some firm characteristics are associated with financial leverage. Level of leverage is negatively correlated with profitability and growth opportunities, and positively related to size variable, but tangibility is not related
to  leverage;  secondly,  the  results  are  affected  by  definition  of leverage. In other words, the results of the first part are affected by ten measures of financial leverage measurement. Especially, the decompositional analysis shows current debt and its components have an important effect on the results of the study. This finding challenges traditional measurements of leverage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • Firm characteristics
  • Liability
  • Trade credit
  • Debt