تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در بازارهای سرمایه کارا در شکل نیمه قوی، قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات است که منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد. در چنین بازارهای قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط واکنش نشان میدهد و تغییرات قیمت متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود. اما در بعضی از بازارها رویه هایی به منظور کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار به کار گرفته میشود که به آنها متوقف کننده های خودکار گویند. این نوع کنترل قیمت سهام، باعث میشود که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات منتشره نباشد و بازار غیرکارا گردد. (مرادی نیا، 1385)
در پژوهش حاضر جهت بررسی اثرات حجم مبنا بر بازار سرمایه به مقایسه دو گروه از معاملات در بازار اقدام شده است، گروه جامعه آماری شامل معاملات انجام شده با اعمال حجم مبنا و گروه مقایسه  شامل معاملات انجام شده که حجم مبنا اثری بر آن نداشته است.
اطلاعات جمع آوری شده در خصوص نوسانات قیمت سهام و حجم معاملات در 10 روز قبل و 10 روز بعد از روز رویداد از طریق آزمون ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که حجم مبنا باعث تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهام میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Threshold Volume on Acceleration on Stock Price and Delay on Reaching to Real Price in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • R. Hejazi 1
  • F. Heydarpour 2
  • H. Khan Mohammadi 3
چکیده [English]

In the semi strong form of efficient capital markets, stock price reflects all information has been published, so it is available for public. In capital markets, stock price responses to new information and price changes, will be appropriate to received information,
But  in  some  capital  markets,  regulations  are  applied  in  order  to controlling volatilities in stock price. This kind of controlling causes stock price wouldn't be reflection of distributing information therefore the market will become non efficient.
In this research in order to assessing the threshold volume on the capital market, two transaction groups compared with each other. The threshold volume hadn't any effect on both, statistical group consist of implement transaction by using threshold volume and experimental group consist of transaction without using threshold volume. Information about stock volatility and transaction volume was tested by Wilkaxon test for ten day before and after event.
The results of this research show that threshold volume accelerates volatility, and also threshold volume cause delay in reaching to real stock price but it doesn't have any effect on transaction volume.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Threshold volume
  • Stock price volatility
  • Actual stock price