رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

جهانی شدن با پیوند شرکتها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکتها را ضروری کرده است. ادغام شرکت ها و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاشهایی هستند که شرکتها برای ادامه حیات اقتصادی خود به آن متوسل میشوند. این شرکت ها همچنین برای تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و در این میان نظام راهبری شرکتی معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا میکند.
در این تصمیم برای بررسی نقش سهامداران نهادی و درصد مدیران غیرموظف به عنوان نمونه هایی از شاخصهای نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت، اطلاعات 4 ساله 97 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان میدهد بین شاخص های مورد مطالعه (سهامداران نهادی و وجود مدیران غیر موظف) و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات مشابه از این دیدگاه پشتیبانی میکند که وجود سهامداران نهادی و وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکتها، ارزش شرکت را افزایش میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Corporate Governance and Firm Value in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Modarres 1
  • M. Fe’li 2
چکیده [English]

Globalization, through linking companies to international markets and increasing competitive space, has necessitated the restructuring of companies. Combination of companies, ownership and development of target markets are  among  the  efforts  made  by  companies  in  order  to  continue  their economic lives. These companies are also forced to utilize domestic and international capital markets to obtain their financial resources.  In this regard, corporate governance is a criterion which plays a fundamental part in decision making process of investors and leasers.
In order to investigate the role of institutional stock holders and percentage of non-Executive managers as some criteria of corporate governance on firm value, the 4-year data of 97 firms were studied. The findings of this study show that there is a significant relationship among institutional stockholders and company value, as well as presence of non-Executive managers and company value. The findings of this study, in line with similar researches, support the view that presence of institutional stockholders in the board of directors of companies increases company value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Institutional stockholders
  • Non-­executive managers
  • firm value