بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود هر سهم (EPS) در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

بررسی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی نفع محسوب میشود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست. در هر برهه از زمان، معیار و ابزار خاصی مطرح شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه خود، از این معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده نموده است. از آنجا که این معیارها بدون اشکال نبوده، بنابراین انتقاداتی بر آنها وارد شده و تلاشهایی جهت رفع نقایص آنها صورت گرفته یا معیارهای جدیدی ارائه گردیده است.
با توجه به برخی کاستی هایی که در اطلاعات حسابداری، اقتصادی و بازار برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد، استفاده از داده های تلفیقی (ترکیبی) برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفته که یکی از مهمترین این معیارها، نسبت Q توبین است.
این تحقیق در پی بررسی رابطه همبستگی و امکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود هرسهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که به طور کلی بین نسبت Q توبین و معیار سود هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی مثبتی وجود دارد، اما از نظر آماری شدت آن در حد متوسط (rp = 0.484) میباشد. لذا نتایج این تحقیق استفاده از معیار Q توبین را به تنهایی برای ارزیابی عملکرد شرکتها جهت اتخاذ تصمیمات توصیه نمیکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Tobin's Q Ratio and Earnings per Share (EPS) in Performance Evaluation of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Modares 1
  • Mohammad Farajolalhzadeh 2
چکیده [English]

Investigating firms’ performance is a special interest for investors, creditors and other stockholders, and the results of these studies are used for decision making. In order to evaluating firm’s performance, different measures have been introduced   and been used. However, none of these measures are perfect and been criticized, and efforts have been placed to introduce new measures.
Given to the existing limitations in the accounting, economic, and market information to evaluate firm's performance, researchers have tried to use Tobin's Q, as an integrative (synthetic) data, for firm's performance evaluations.
This paper studies the usefulness of replacing EPS with Tobin’s Q by evaluating the correlation between these two. Our findings show that a positive correlation between EPS and Tobin's Q. However, this correlation is not (rp = 0.484). Our results do not suggest using only Tobin's Q in evaluating firm's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative measures
  • Accounting measures
  • Tobin's Q ratio
  • Earning per share (EPS)