ارائه مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانک صنعت و معدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از فعالیت های عمده بانکها، تخصیص منابع است. مهمترین ریسکی که این فعالیت را تهدید میکند، ریسک عدم ایفای تعهدات گیرنده تسهیلات میباشد. یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع  کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی و احتمال نکول است.
در این پژوهش، با استفاده از مدل تحلیلی تمایزی چند متغیره، به پیش بینی نکول وام شرکت های دریافت کننده تسهیلات و اعتبار پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، براساس اطلاعات شرکتهای دریافت کننده تسهیلات و اعتبار از بانک صنعت و معدن، نشان داد که از بین 17 نسبت انتخابی، 5 نسبت بیشترین قدرت را در تفکیک گروههای شرکتهای دارای نکول و بدون نکول دارند و همچنین نسبت بازده دارایی ها با احتمال نکول رابطه معکوس داشته و همچنین شرکتهایی که سود خالص  بیشتری دارند، در بازپرداخت تسهیلات و اعتبار خود موفق تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Credit Analysis in Bank of Industry and Mine

نویسنده [English]

  • Seyed Majid Shariatpanahi
چکیده [English]

Resources allocation is considered to be one of the main activities for banks.  The most important risk that threatens this activity is commitments refusal on the part of facilities receiver. One of the ways that can be used to benefit properly from investment opportunities and help to stop wasting resources is bankruptcy prediction and default probability.
In this research, we have established Multiple Discriminant Analysis (MDA) model to predict the default of the companies which receive facilities and credit. The result of this research, which are based  on  the  information  provided  by  the  companies  receiving facilities  and credit from  Industry and Mine  Bank, have  indicated that, five ratios of the seventeen selected ratios  have the most power in distinguishing the group of companies with default and without default. Another result is that there is a trade-off between ROA and default probability and the last conclusion is that the companies with a higher net profit are more successful in repaying their credits and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Default
  • Credit Risk
  • Multiple Discriminant Analysis (MDA)
  • ROA
  • ROE