عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه

چکیده

این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در این پژوهش با استفاده از روش دلفی هفت عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای قابل قبول جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل: 1) تخصص گرایی، 2) کارایی حسابرسی، 3) کشف تحریفات بااهمیت، 4) تضاد منافع، 5) وجود قوانین و مقررات، 6) مکانیزم بازار، 7) اندازه موسسات حسابرسی، شناسایی شده مورد وفاق متخصصان و صاحبنظران حسابداری و حسابرسی این تحقیق میباشد. همچنین، استنباط متخصصان و صاحبنظران این تحقیق نشان میدهد که 7 عامل کلیدی موثر بر کیفیت حسابرسی کمتر از حسابرسی حسابداران رسمی رعایت میشود. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی شرکتهای حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی نشان میدهد که فرایند حسابرسی حسابداران رسمی اثربخش نمیباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Independence and Competence of Iranian Association of Certified Public Accountants on the Attestation Services

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Ali Jafari 2
چکیده [English]

Audit quality is one of the fundamental discussions in auditing theory and practice. The goal of this research can be classified in five categories: Fist, identification of significant factors in audited quality through library research of survey. Second, collecting and analyzing identified factors among experts in the field and each factor place in auditing in IACPA by on Delphi survey. Third, analyzing of IACPA's actual audit quality by reviewing audit of financial statements of audited firms. Fourth, comparison of perceived audit quality with actual audit quality.  Fifth, suggestion for important of the auditing to certified auditors. The result of  the  research shows  that  the seven  variable: ( I) specialization  (2) efficiency  (3) discover of misstatement  (4) Regulatory Mechanism (5) conflict of interest (6) Free Market Approach (7) auditor  size,  arc agreed  upon  by  most  experts  in  the field.
Also assessment of the expert in the research shows that the seven key items that are significant in audit quality are rarely adhered to in auditing by certificated auditors. Analyze of research in auditing reports of the financial statement belonging to 135 companies in the years 1381, 1383 done by IACPA shows that the experts are not efficiency.