بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفا میتوانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی برآیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث میشود.
هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیئت مدیره، براساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا 1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیئت مدیره شرکت های انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است.
یافته ها در سطح کلی شرکتها، حاکی از رابطه معنی داری بین نسبت بازده دارایی ها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیئت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده دارایی ها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج ضعیف میشود. در این مرحله تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معناداری نشان میدهد، نسبت بازده داراییهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Investigation of Determinants of Board of Directors' Bonuses of The Firms Accepted In Tehran Stock-Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Javad Moradi 2
چکیده [English]

In today's developed corporations, because of multiplicity of owners, direct monitoring of managers' performance is impossible, but this group only realizes the released benefits. Therefore, it is reasonable that they use governance mechanisms, for monitoring and optimal controlling behavior of hired managers. One means in reaching this purpose is rewarding managers based on their performance and motivating them, in accordance with the firm's purposes, in the manner discussed in the agency theory.
The main purpose of this paper is to examine the agency theory implications to isolate market determinants of board of director's bonuses, on the basis of data collected from Tehran's Securities Exchange (TSE) market for 1378 to 1382. For this purpose, by utilizing a regression model, board of director's bonus for selected corporation, were related to some accounting and market-based performance measures as well as some fixed variables (with respect to performance) such as the firm's size and the ownership concentration.
The results at the level of all corporations suggest that there is a significant relationship between Return on Assets (ROA) ratio and its changes, firm's size, ownership centralization, financial risk and board of directors' bonus. At the industry level, both the firm's size and ROA ratio were used more than the other selected variables. By substituting "changes in bonus" for the bonus itself, the explanatory power of the model used, was weakened. In this stage, the only variable that is significantly related to changes in bonuses is the ROA ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Managerial
  • Accounting-based performance measures
  • Market-based performance measures
  • Incentive drivers
  • Agency costs