سودمندی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورتهای مالی شرکت اصلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورت های مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند. بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان میکند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل  فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمیدهد. استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده میشود. این مقاله جهت بررسی این ادعا به بررسی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورت های مالی شرکت اصلی با استفاده از مدلهای رگرسیونی مبتنی بر رویکردهای ارزشیابی EBO و محتوای اطلاعاتی پرداخته است. معیار سودمندی توان اطلاعات مالی در تعیین قیمت یا بازده سهام میباشد. نتیجه حاصل از برازش مدلها جهت آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که اطلاعات صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورت های مالی شرکت اصلی سودمندتر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Consolidated Financial Statements Information versus Information of Parent Company Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Saber Sheri 1
  • Farshad Sabzalipor 2
چکیده [English]

The objective of financial accounting standard No.18 (Act-8) of Iran is to prescribe principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements. According to this standard, consolidated financial statements must be presented by the parent companies to provide information about the economic activities of its groups. The main objective of this research is to examine empirically the value relevance of consolidated financial statements versus parent company's financial statements, using regression models based on valuation and information content approaches.
The findings of this study identify that consolidated financial statements information are not more value relevant than the information found in the parent company financial statements.