پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر بر مبنای مدل های دستکاری سود گانی ) 0202 ( و رویچودهری ) 0222 ( انجام شده و به
بررسی پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیت های واقعی و مقایسه آن با پیامدهای دستکاری اقلام تعهدی
- می پردازد. جامعه مورد تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 0730 02
می باشد. مرور ادبیات تحقیق نمایانگر آنست که دستکاری اقلام واقعی از طریق روش هایی نظیر ارائه تخفیف
فروش، تسهیل شرایط اعتباری فروش، تولید بیش از اندازه و کاهش هزینه های اختیاری انجام می پذیرد.
بر اساس ادبیات نظری، شرکت های کم بازده )اولین طبقه بعد از سود صفر( به عنوان شرکت های مشکوک
به دستکاری سود شناسایی گردید و سطح دستکاری اقلام تعهدی و واقعی در این گروه از شرکت ها مورد
اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمون مدل ها نمایانگر افزایش غیرعادی اقلام تعهدی و هزینه های تولید و
همچنین کاهش غیرعادی هزینه های اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی در طبقه شرکت های مشکوک به
مدیریت سود می باشد. پس از شناسایی شاخص های دستکاری سود، پیامدهای مدیریت سود از طریق فعالیتهای
واقعی بر عملکرد سالهای آتی مشتمل بر سودآوری و جریان های نقدی عملیاتی شرکت مورد بررسی قرار
گرفت و با پیامدهای مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی مقایسه گردید که نتایج حاصل نمایانگر
اثرات منفی دستکاری اقلام واقعی بر عملکرد سنوات آتی شرکت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequence of Real Earnings Manipulation on Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A Sadr Esfahani 1
  • A Saghafi 2
چکیده [English]

This research examines the consequences of earnings manipulation through real activity and campares it with cosequenses of accrual manipulation based on earnings manipulation models provided by Roychowdhury (2006) and Gunny (2010). Statistical sample consists of listed companies in Tehran Stock Exchange over the years of 2000 to 2011. Literature Review indicates that real manipulation take place by using mehods such as offering discount, extend more lenient credit terms for sale, overproduction and reduced discretionary expense.
Based on literature, firms with low return (first interval to the right of zero inearnings distributions) were detected as suspet firms to real and accrual manipulation. Results indicate an increase in abnormal accruals and abnormal production costs, and abnormal discretionary expenses and operating cash flows in suspect firms. After detecting earnings manipulation proxies, consequence of earnings management through real activities on future profitability and cash flow from operation were examined and compared with accrual manipulation. The Results of testing hypotheses indicate a negative effect of real manipulation on future performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Manipulation
  • Earnings Management Tthrough Real Activities Manipulation
  • Accruals
  • Overproduction
ابراهیمی کردلر، علی ; ذاکری، حامد .. 13 (. بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش
دارایی ها، تحقیقات حسابداری، شماره 3، صص 135 122 ، انجمن حسابداری ایران -
.2 اشرف زاده، سید حمیدرضا؛ مهرگان، نادر 13.0 (، اقتصادسنجی پانل دیتا، موسسه
تحقیقات تعاون دانشکده علو اجتماعی
.3 بهار مقد ، مهدی، حسنی فرد، حبیبه 13.0 (، بررسی رابطه رویداد های مالی واقعی و
مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه
تحقیقات حسابداری، تابستان 13.0 ، انجمن حسابداری ایران
.4 کوچکی، حسن، 1303 (، هموارسازی سود از طریق زمان بندی فروش داراییها، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
.5 کرمی، لامرضا؛ داوری نژاد مقد ، اعظم؛ تحریری، آرش 1305 (، بررسی رابطه بین
مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی
، مطالعات حسابداری سابق(، دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی، پاییز 1305
- 0. . شماره 31 ، صص 1
.. مرادزاده فرد، مهدی؛ عدیلی، مجتبی .. 13 (، بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های
واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، پاییز .. 13 ، شماره 0، صص 54 35
7. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 1997, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. SAS No. 82. New York, NY: AICPA.
8. Anderson, M., Banker, R.D. and Janakiraman, S.N. (2003) Are selling, general, and administrative costs“sticky”? Journal of Accounting Research 41 (1): 47-63.
9. Bartov, E., D. Givoly and C. Hayn, 2002, The rewards to meeting or beating earnings expectations, Journal of Accounting and Economics 33, 173-204
10. Bushee, B., 1998, The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior, Accounting Review 73, 305-333
11. Chapman, Craig J. (2008), The Effects of real earnings management on the firm, its competitors and subsequent reporting priods, Harvard Business School
12. Cohen, Daniel A.; Dey, Aiyesha, Lys, Thomas Z. (2007), Real and Accrual-based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes Oxley Periods, Stern Business School, New York University
13. Dechow, P. and D. Skinner. (2000) ‘Earnings management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators’. Working paper, University of Michigan Business School.
42 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 43 ، تابستان 1431
14. Degeorge, François; Patel, Jayendu; Zeckhauser, Richard, (2007), Earnings thresholds and market responses Swiss Finance Institute, University of Lugano
15. Freedman, David; Diaconis, Persi (December 1981). "On the histogram as a density estimator: L2 theory". Probability Theory and Related Fields (Heidelberg: Springer Berlin) 57 (4): 453–476.
16. Fudenberg, D. and J. Tirole, 1995, A theory of income and dividend smoothing based on incumbency rents, Journal of Political Economy 103, 75-93
17. Guidry, F., Andrew j. l. , and Steve R. (1999). “Earning-Based Bonus plans and earnings management by business managers”, Journal of accounting and economics, Vol.26, :113-142
18. Gunny, Katherine (2010), The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks, The Canadian Academic Accounting Association (CAAA), Vol 27 No 3-Fall 2010
19. Gunny, Katherine A.,(2005), “What Are the Consequences of Real Earnings Management?” PhD Dissertation, University of California, Berkeley
20. Healy, P.M. and J.M. Wahlen, 1999, A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizons 43, 365-383
21. Hendriksen, Eldon S., Breda, Michael F. Van (1992), “Accounting Theory”, Irwin, Fifth Edition
22. Matsunaga, S. and C. Park. 2001. The effect of missing a quarterly earnings benchmark on the CEO's annual bonus. The Accounting Review 76 (3): 313-332.
23. Pan.C. (2008), "Real Activities Earnings Management by Japanes Firms to Avoid Losses". LEC-tokyo.
24. Roychowdhury, Sugata, (2006), Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics, 42(3), pp. 335-370.
25. Scott, D.W., 1992, Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization (Wiley, New York).
26. Silverman, B.W., 1986, Density Estimation for Statistics and Data Analysis (Chapman & Hall, London).
27. Thomas, J.K. and H. Zhang, (2002), Inventory changes and future returns, Review of Accounting Studies 7, 163-187