رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی رجاء قزوین

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی  تأثیر شفافیت اطلاعات بر عدم اطمینان از نقدشوندگی سهام و نیز تأثیر عدم اطمینان نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت می‌پردازد. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات از دو معیار کیفیت حسابرسی و عدم هموارسازی سود و برای ارزیابی عدم اطمینان نقدشوندگی سهام، چهار معیار شامل نوسان نقدشوندگی، چولگی توزیع نقدشوندگی (به عنوان معیاری برای ارزیابی عدم نقدشوندگی بینهایت)، تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده‌های بازار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معناداری با چهار معیار عدم اطمینان نقدشوندگی دارد و متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و با سایر معیارها ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت با معیارهای نوسان نقدشوندگی و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار ارتباط معکوس و معنادار نشان داده است و با معیارهای چولگی توزیع نقدشوندگی و تغییر پذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده‌های بازار ارتباط مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relation between Information Transparency and Stock Liquidity Uncertainty in TSE’s Listed Companies

نویسندگان [English]

 • H kazemi
 • N rahimian
 • B havaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to gather evidence about the effect of information transparency on stock liquidity uncertainty and also the effect of stock liquidity uncertainty on the firm value. In order to measure the information transparency, two measure of auditing quality and non-smoothing profits have been used. For assessing the stock liquidity uncertainty, four measures have been used, including liquidity variation, liquidity distribution skewness (as a measure for assessing extreme illiquidity), co-variability of stock liquidity with the market liquidity and co-variability of stock liquidity with the market returns.
The results reveal that the variable of auditing quality has a meaningful negative relation with four measures of liquidity uncertainty, and the variable of non- smoothing profits has only a meaningful negative relation with the liquidity distribution skewness, and has a meaningful positive relation with other measures. Also, the Tobin’s Q variable as a measures (criterion) of the firm value has shown a meaningful negative relation with the criteria of liquidity variation and liquidity co-variability of stock with the market liquidity. It has a positive meaningful relation with the measure of relation with the measure of liquidity distribution skewness and co-variability of stock liquidity with the marke

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Transparency
 • Non-Smoothing Profit
 • Liquidity Uncertainty
 • Stock liquidity
 • Market Liquidity
 • Co-variability
 1. بادآور نهندی، یونس، رسول برادران حسن زاده، امین بلوری و سعید محمود زاده باغبانی. (1389). بررسی تأثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموارسازی سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 8، ص ص 94 – 75.
 2. بولو، قاسم، کیهان مهام و اسماعیل گودرزی. (1389). تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری. سال اول، شماره 1، ص ص 135 – 111.
 3. حساس یگانه، یحیی. (1378). تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری استفاده کنندگان، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. کردستانی، غلامرضا و سید مصطفی علوی. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، شماره 12، ص ص61-43.
 5. مرادزاده فرد، مهدی، نرگس رضاپور و حجت اله فرزانی. (1389). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پزوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، ص ص 116– 101.
 6. نوروش، ایرج و رضا حصارزاده. (1389). بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی‌های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، شماره 12، ص ص 24-5.
 7. یحیی زاده فر، محمود و جواد خرمدین. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص ص 118-101.
  1. Acharya, V. and Pedersen, Lasse Heje. (2005). "Asset Pricing with Liquidity Risk", Journal of Financial Economics, No. 77, PP. 375-410.
  2. Amihud, Y.,  Mendelson, Haim and Pedersen, Lasse heje. (2005). "Liquidity and Asset Prices", Foundations and Trends in Finance, No. 1, PP. 269-364.
  3. Barnea, A., Ronen, Joshua and Sadan, Simcha. (1976). "Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items", The Accounting Review,  PP. 110-122.
  4. Barth, M., Landsman, Wayner and Lang, Mark H. (2008). "International Accounting Standards and Accounting Quality", Journal of Accounting Research, No. 3, PP. 467-498.
  5. Biddle, G., Seow, Gim-seong and Siegel, Andrew. (1995). "Relative versus Incremental Information Content", Contemporary Accounting Research, No. 12, PP. 1-23.
  6. Brunnermeier, M. and Pedersen, Lasse Heje. (2009). "Market Liquidity and Funding Liquidity", Review of Financial Studies, No. 22, PP. 2201-2238.
  7. Bushman, R. and Smith, Abbe J. (2004). "What Determines Corporate Transparency", Journal Of Accounting & Reserch, No. 4.
  8. Chung, K., Elder, John and Kim, Jang-chul. (2008). "Corporate Governance and Liquidity",  Journal of Financial and Quantitative Analysis.
  9. Chen, W. P., Chung, Huimin, Lee Cheng-few and Liao, Wei. (2007). "Corporate Governance and Equity Liquidity: Analysis of S&P Transparency and Disclosure Rankings", Corporate Governance: An International Review, No. 7.
  10. Coughenour, J. F. and Saad, Mohsen M.( 2004). "Common market makers and commonality in liquidity",  Journal of Economics, 73, PP. 37-69.
  11. Chordia, T., Roll, Richard and Subrahmanyam, Avanidhar. (2000). "Commonality in liquidity",  Journal of Financial Economics, 56, PP. 3-28.
  12. Daske, H., Hail Luzi, Leuz Christian, Verdi Rodrigo, (2008), Mandatory IFRS reporting around the World: Early evidence on the economic consequences, Journal of Accounting Research, 46, PP. 1085- 1142.
  13. Kirsschenheiter, M. and Melumad Nahum D. (2002). "Can Big Bath and Earning Smoothing Co-exit as Equilibrium Financial Reporting Strategies"? Journal of Accounting Research, No.40, PP. 761-796.
  14. LaFond, R., Lang, Mark H. and Skaife, Hollis Ashbaugh. (2007). "Earning Smoothing, Governance and Liquidity: International Evidence", Working Paper, Available at http;//ssrn.com.
  15. Lander, H. and Kathleen, A. Auger. (2008). "The Need for Transparency in Financial Reporting", Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 4, No.1, PP. 27-46.
  16. Lang, M. and Maffett, Mark. (2011). "Transparency, Liquidity and Valuation: International Evidence", unpublished working paper, University of North Carolina at Chapel Hill, Available at http;//ssrn.com.
  17. Lang, M. and Maffett, Mark. (2010). "Transparency and Liquidity Uncertainty in Crisis Periods", Unpublished working paper, University of North Carolina at Chapel Hill, Available at http;//ssrn.com.
  18. Mc Coy, C. (2003). Liquidity Black Holes: Testing the Theory's Predictions, Quantifying and Managing Financial Liquidity Risk, Vol. I. London: Haymarket House, PP. 139-150.
  19. Marcelo, M. and Quiros, Maria del miralles. (2006). "The Role of an Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing: Empirical Evidence from the Spanish Stock Market", The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 46, PP. 254-267.
  20. Persaud, A. (2003). Liquidity Black Holes, Quantifying and Managing Financial Liquidity Risk, Vol. I. London: Haymarket House, PP. 85-104.
   1. Qin, Y. (2008). Liquidity and Commonality in Emerging Markets, unpublished working paper, Massey University, Available at http;//ssrn.com.