اثر حد نوسان قیمت روزانه بر رفتار قیمتی سهم و سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استراتژی‌ سرمایه‌گذاری معکوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس‌های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می‌شود. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود. اما از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی جلوگیری می‌کند. اما عده‌ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می‌شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش‌واکنشی را تشدید می‌کند. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص دامنه نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، تحقیق حاضر به دنبال آن است که با استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس آثار اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر در کشف قیمت می‌شود و موجب بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران نمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت که مسئولان بورس اوراق بهادار تهران توانسته‌اند با اعمال دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران گردند، اگرچه این محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می‌شود و کارایی بازار را کاهش می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Daily Price Limit Effects on Price Behavior of Stocks: A Contrarian Investment Strategy Approach

نویسندگان [English]

 • s.m shariat panahi
 • A abjadpour
چکیده [English]

Price limit is a kind of circuit breaker which is used in developing stock exchanges and futures markets to prevent extreme price volatility, price manipulation, and financial crashes.
Generally speaking, researchers and market participant usually disagree with price limit application, its efficiency, and its optimum range. Advocates believe that although price limit may delay price discovery, it prevents extreme price volatility and overreaction. On the other hand, critics assert that price limit causes price volatility spillover and intensify investor’s overreaction. Since there is no consensus over the price limit application and efficiency in the researches, it is recommended to study this issue using different methods. Therefore, we are trying to study price limit effects in Tehran Stock Exchange using Contrarian Investment Strategy.
Our results show that price limit application in Tehran Stock Exchange delays price discovery but has nothing to do with investor’s overreaction. Consequently, it seems that regulators have prevented extreme volatility, although this constraint delays price discovery and reduces market efficiency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circuit Breakers
 • Price Limit
 • Stock Market Volatility
 • Contrarian Investment strategy
 • Delayed Price Discovery
 • Overreaction
 1. اسکندری، رسول. (1380). بررسی آثار دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران. پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 2. دوست‌آستانه، حمید. (1384). بررسی آثار توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران. پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 3. عالیشوندی، عبدالله. (1380). بررسی آثار تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم اقتصادی، گروه مدیریت مالی.
 4. عبده تبریزی، حسین.(1382). پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا. www.abdoh.net.
  1. Abad, David; Pascual, Roberto;. (2007). On the Magnet Effect of Price Limits. European Financial Management , 13 (5), 833-852.
  2. Ackert, Lucy F.; Church, Bryan K.; Jayaraman, Narayanan;. (1989). Circuit breakers with uncertainty about the presence of informed agents: I know what you know . . . I think. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper , 2002.
  3. Arak, Marcelle; Cook, Richard E. (1997). Do Daily Price Limit Act As Magnets? The Case of Treasury Bond Futures. Journal of financial Services Research , 5-20.
  4. Berkman, Henk; Steenbeek, Onno W. (1998). The Influence of Daily Price Limits on Trading in Nikkei Futures. journal of Futures Markets , 265-79.
  5. Bhattacharya, Utpal; Spiegel, Matthew I. (1998). Anatomy of a Market Failure: NYSE Trading Suspensions (1974-1988). Journal of Business & Economic Statistics , 216-26.
  6. Bildik, Recep; Elekdag, Selim;. (2004). Effects of price limits on volatility: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. Emerging Market and Finance Trade , 40 (1), 5-34.
  7. Bildik, Recep; Gulay, Guzhan. (2006). Are Price Limits Effective? Evidence From The Istanbul Stock Exchange. The Journal of Financial Research , XXIX (3), 383-403.
  8. Brennan, M. J. (1986). A Theory of Price Limits in Futures Markets. Journal of Financial Economics , 16 (2), 213-33.
  9. Chan, Soon Huat; Kim, Kenneth A. (2005). Price Limit Performance: Evidence from Transactions Data and Limit Order Book. Journal of Empirical Finance , 269-290.
  10. Chen, Gong Meng; Rui, Oliver Meng; Wang, Steven Shuye;. (2005). The Effectiveness of Price Limits and Stock Characteristics: Evidence from Shanghai and Shenzhen Stock Exchange. Review of Quantitative Finance and Accounting (25), 159-182.
  11. Chiang, Raymond; Wei, K. C. John; Wu, Soushan;. (1990). Price limits in Taiwan and Risk Return Estimation. Pacific-Basin Capital Market Research , 173-80.
  12. Cho, David D.; Russel, Jeffrey; Tiao, George C.; Tsay, Ruey. (2003). The Magnet Effect of Price Limits: Evidence from High Frequency Data. Journal of Emprical Finance , 133-168.
  13. Chowdhry, Bhagwan; Nanda, Vikram K.;. (1998). Leverage and Market Stability: The Role of Margin Rules and Price Limits. Journal Of Business , 71 (2).
  14. Christie, W. G., Corwin, S. A., & Harris, J. H. (2002). The Impact of Market Mechanisms on Prices, Trading Activity and Execution Costs. Journal of Finance , 1443-1478.
  15. Chung, Jeff; Gan, Li;. (2005). Estimating the Effect of Price Limits on Limit-hitting Days. Econometrics Journal , 8, 79-96.
  16. Coursey, Don L.; Dyl, Edward A. (1990). Price Limits, Trading Suspensions and Adjustment of the Prices to the New Information. Review of Futures Market , 342-60.
  17. Daniel, Kent; Hirshleifer, David; Subrahmanyam, Avanidhar. (1998). Investors Psycology and Security Markets Under- and Overreaction. Journal of Finance , 921-65.
  18. Ferguson, R. (1988). What to Do, or Not Do, about the Markets. Journal of Portfolio Management , 14 (2), 14-19.
  19. Greenwald, Bruce; Stein, Jeremy. (1988). The Reasoning Behind the Recommendations. Journal of Economic Perspectives , 3-23.
  20. Harris, L. E. (1997). Circuit Breakers & Program Trading Limits: What Have We Learned? UC Davice Conference.
  21. Haung, Yen Sheng; Fu, Tze Wei; Ke, Mei Chu;. (2001). Daily Price Limits and Stock Price Behavior: Evidence from the Taiwan Stock Exchange. International Review of Economics & Finance, 10 (3), 263-288.
  22. Kim, Kenneth A.; Limpaphayom, Piman;. (2000). Characteristics of stocks that frequently hit price limits: empirical evidence from Taiwan and Thailand. Journal of Financial Markets, 315-332.
  23. Kim, Kenneth A.; Park, Jungsoo;. (2008). Why Do Price Limits Exist in Stock Markets? A Manipulation-Based Explanation. European Financial Management .
  24. Kim, Kenneth A.; Rhee, S. Ghon;. (1997). Price Limit Performance: Evidence from Tokyo Stock Exchange. Journal of Finance , 885-901.
  25. Kim, Yang; Yague, Jose; Yang, Jimmy;. (2008). Relative Performance of Trading Halts and Price Limits : Evidence from the Spanish Stock Exchange. International Review of Economics and Finance , 71, 197-215.
  26. Kuserk, Gregory J.; Moriarty, Eugene; Kuhn, Betsey; Gordon, J. Douglas. (1989). An Analysis of the Effect of Price Limits on Price Movements in Selected Commodity Futures Markets. CFTC Division of Economic Analysis Research Report.
  27. Lauterbach, Beni; Ben-Zion, Uri. (1993). Stock Market Crashes and the Performance of Circuit Breakers: Emprical Evidence. Journal of Finance , 1909-1925.
  28. Lee, Charles M. C.; Ready, Mark J.; Seguin , Paul J.;. (1994). Volume, Volatility, and New York Stock Exchange Trading Halts. Journal of Finance , 49 (1), 183-214.
  29. Lee, Sang Bin; Chung, Jee Seok. (1996). Price Limit and Stock Market Efficiency. Journal of Business Finance & Accounting , 585-601.
  30. Lee, Sang Bin; Kim, Dae Joong. (1997). Price Limits and Beta. Review of Quantitative Finance and Accounting (9), 35-52.
  31. Lim, Kian Ping; Brooks, Robert D.;. (2009). Price limits and stock market efficiency: Evidence from rolling bicorrelation test statistic. Chaos, Solitons and Fractals (40), 1271-1276.
  32. Lin, Anchor Y.; Swanson, peggy E.;. (2009). Contrarian Strategies and Investor Overraction Under Price Limits. Journal of Economical Finance , 121-46.
  33. Ma, Christopher K.; Rao, Ramesh P.; Sears, Stephen R. (1989). Limit Moves and Price Resolution: The Case of the Treasury Bond Futures. Journal of Futures Markets , 321-336.
  34. Mecagni, Mauro; Sourial, Maged S. (1999). The Egyptian Stock Market: Efficiency Tests and Volatility Effects. IMF Working Papers , 1-30.
  35. Merkoulova, Y. V. (2003). Price limits in futures markets: effects on the price discovery process and volatility. International Review of Financial Analysis , 12 (3), 311-28.
  36. Moser, J. T. (1990). Circuit Breakers. Economic Perspectives , 2-13.
  37. Otchere, I; Chan, J;. (2003). Short-term Overreaction in the Hong Kong Stock Market: Can a Contrarian Trading Strategy Beat the Market? Journal of Behavioral Finance , 4, 157-171.
  38. Park, C. W. (2000). Examining Futures Price Changes and Volatility on The Trading Day After A Limit-Lock Day. The Journal of Futures Markets , 445-466.
  39. Phylaktis, Kate; kavussanos, Manolis; Manalis, Gikas. (1999). Price limits and stock market volatility in the Athens Stock Exchange. European Financial Management , 69–84.
  40. Subrahmanyam, A. (1994). Circuit Breakers and Market Volatility: A Theoretical Perspective. Journal of Finance , 49 (1), 237-54.
  41. Westerhoff, F. (2003). Speculative Markets and the Effectiveness of Price Limits. Journal of Economic Dynamics & Control (28), 493-508.