تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه نوآوری و سرمایه رویه-ای ، اجزای سرمایه فکری به شمار می‌روند. هم‌چنین از بازده حقوق صاحبان سهام نیز به عنوان عملکرد شرکت‌ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر 56 شرکت در بازه زمانی 1389-1385 به عنوان نمونه انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت در نرم-افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین متغیرهای سرمایه فکری، دو متغیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه و تعداد سال‌های پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارای اثرات منفی و بقیه متغیرها دارای اثرات مثبت بر روی بازده حقوق صاحبان سهام می‌باشند، هر چند که تنها متغیر تعداد سال‌های پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در سطح 95% معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Intellectual Capital Components on Companies’ Performance

نویسندگان [English]

  • mohammad hoseine setayesh
  • F kashanipour
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of intellectual capital components in determining the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Intellectual capital components include Human Capital, Relation Capital, Innovation and Procedure Capitals. Return on Equity (ROE) ratio of the companies was used as the surrogate for performance. The study sample consists of 56 companies during 2007-2011. Panel data method with fixed effects was applied to analyze of research data in EViews 6. The findings reveal that Research and Development Percentage (RDP) and how long companies have been registered in TSE organizations stable or OS and other variables, negatively and positively affected ROE. However, only OS variable is statistically significant in 95% certainty level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Human Capital
  • Relation Capital
  • Innovation and Procedure Capital
  • and Company's Performance
1. اسدی، غلامحسین؛ رحمانی زرنق، بهروز و ناصر رشیدی. (1388). «بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت»، گروه علوم اجتماعی، نخستین کنفرانس بین‌ا‌لمللی مدیریت سرمایه فکری. 2. انواری رستمی، علی اصغر و حسن سراجی. (1384). "بررسی تأثیر سرمایه فکری برارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، 62-49. 3. انواری رستمی، علی اصغر و محمدرضا رستمی. (1382). "ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزشگذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 34، 75-51. 4. بایبوردی، اتابک. (1389). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 5. رستمی، رضا و حسن قالیباف اصل. (1388). "طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری بنگاه‌‌های اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری"، مجموعه مقالات بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. 6. قلیچ لی، بهروز و اصغر مشبکی. (1385). "نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی)"، دانش مدیریت، شماره 75، 147- 125. 7. ستایش، محمد حسین و مصطفی کاظم نژاد. (1388). "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، 94-69. 8. Bontis, N.; Dragonetty, N. C.; Jacobsen, K. & G. Roos. (1999). “The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources”, European Management Journal, Vol. 17 No. 4, 96-104. 9. Bontis, N.; Keow, W. C. & S. Richardson. (2000). “Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, 85-100. 10. Bukh, P. N.; Larsen, H. T. & Mouritsen, J. (2001). “Constructing Intellectual Capital Statements”, Scandinavian Journal Management, Vol. 17, 96-104. 11. Chen, S. (2003). “Valuing Intellectual Capital: Using Game Theory”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2, 191-201. 12. Edvinsson, L. & M. Malone (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Roots. New York: Harper Collins. 13. Edvinsson, L., & P. Sullivan. (1996). “Developing a model for managing Intellectual capital”, European Management Journal, Vol. 14, No. 4, 356-364. 14. Huang, C. & M. C. Wang. (2008). “The effects of Economic Value Added and Intellectual Capital on the Market Value of Firms: An Empirical Study”, International Journal of Management, Vol. 25, No. 3, 722-731. 15. Hunt, D. P. (2003). “The Concept of Knowledge and How to Measure It” Journal of intellectual capital, Vol. 4, No. 1, 100-103. 16. Jarboe, K. P. (2010). “Intellectual Capital and Revitalizing Manufacturing”, Athena Alliance (policy brief) information innovation intangible economy. 17. Kaplan. R. & D. Norton. (1996). “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business Review. 18. Kittsa, B.; Edvinsson, L. & T. Beding (2001). “Intellectual Capital from Intangible Assests to Landscapes”, Expert systems with applications, Vol. 20, 33-50. 19. Krishnan, R. T. (2004). “Measuring Intellectual Capital”, A Strategic Perspective, Vol. 4, No. 1, 34-48. 20. Lu, W. M.; Wang, W. K.; Tung, W. T. & F. Lin. (2010). “Capability and Efficiency of Intellectual Capital: The Case of Fabless Companies in Taiwan”, Expert systems with applications, Vol. 37, 546-555. 21. O’Donnell, O. P.; Coates, B.; Kennedy, T.; Keary, B. & G. Berkery. (2003). “How Interaction: The Critical Source of Intangible Value”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, 82-99. 22. Polo, F. C. & D. G. Vázquez. (2008). “social information within the intellectual capital report”, Journal of international management, Vol. 14, 353-363. 23. Ramezan, M. (2011). “Intellectual capital and organizational organic structure in knowledge society: How are these concepts related?”, International Journal of Information Management, Vol. 31, 88-95. 24. Striukova, L.; Unerman, J. & J. Guthrie (2008). “Corporate Reporting of Intellectual Capital: Evidence from UK Companies”, The British Accounting Review, Vol. 40, 297-313. 25. Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. New York: Berrett-Koehler. 26. Tai, W. S. & C. T. Chen. (2009). “A New Evaluation Model for Intellectual Capital Based on Computing with Linguistic Variable”, Expert systems with applications, Vol. 36, 3483-3488. 27. Wexler, M. N. (2002). “Organizational Memory and Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4, 393-414. 28. Zhou, A. Z. & D. Fink. (2003). “The Intellectual Capital Web: A Systematic Linking of Intellectual Capital and Knowledge Management”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1, 34-48.