توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با توجه با اهمیت روز افزون نقش مدیران در عملکرد واحد های اقتصادی هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیران بر تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر بازده غیر عادی سهام می باشد. در این زمینه، اطلاعات مربوط به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مربوط به بازه زمانی 1395-1391 بررسی شده است. توانایی مدیران، بر اساس الگوی دمرجیان و همکاران(2012) اندازه گیری شده است. همچنین، به منظور محاسبه بازده غیر عادی اوراق سهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) بهره گرفته شده است. به منظور عملیاتی کردن ارزش نهایی وجه نقد نیز از تغییرات وجه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2 استفاده شده است. روش آماری استفاده شده نیز رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج آماری پژوهش بیانگر آن است که توانایی مدیریت بر ارزش نهایی وجه نقد تاثیر معناداری ندارد؛ شاید دولتی بودن ساختار مالکیت . بالطبع فرآیند انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران را بتوان توجیهی بر این نتایج دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial ability and marginal value of the cash

نویسندگان [English]

  • iman soukhakian 1
  • hirad nazari 1
  • Arash Tahriri 2
1 Faculty of management, Tehran university, Tehran, Iran
2 Accounting Department Faculty of Management University of Tehran
چکیده [English]

Cash is considered as the most important internal source of any firm under its management’ control. The marginal value of cash is influenced by management ability. The purpose of the present study is to investigate the relationship between managerial ability and its impact on the marginal value of cash. In this regard, information of 176 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the period of 2012-2018 was studied. Managerial ability is measured according to the model of Demirjian et al. (2012). Also, Abnormal share returns and the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is used to measure marginal value of cash. The main econometric methods of the research are multiple regression (with robust standard error, plus industry and year fixed effects) as well as a clustering method. The main results of the study show that the managerial ability has a significant positive association with marginal value of cash. In other words, marginal value of cash is higher for firms that hire capable managers, because they make better use of available financial resources, including cash, and greater returns for the firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Marginal value of cash
  • abnormal share return