حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

شرکتهایی که جریان نقدی مثبت دارند، بطور قابل توجهی فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری دارند
اما وقتی شرکت با جریان نقدی منفی مواجه میشود نباید میزان یکسانی از وجه نقد را نگهداری کند
که این موضوع منجر به حساسیت جریان نقدی به وجه نقد میشود. تحقیق حاضر، به بررسی حساسیت
جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده میپردازد. بدین منظور، نمونهای مشتمل بر 021 شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 0831 0830 انتخاب گردید؛ برای برآورد -
مدل آماری تحقیق، روش رگرسیون با استفاده از دادههای تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. برای
طبقهبندی شرکتها در دو گروه محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، از معیارهای وایتد وو، نسبت
سود تقسیمی و اندازه شرکت استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که تأثیر تغییر در وجه نقد
نگهداری شده به جریان نقدی مثبت و منفی متفاوت است. بر اساس معیارهای وایتد وو و اندازه
شرکت، شرکتهایی با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد کمتری داشتند.
همچنین، میزان حساسیت جریان نقدی به وجه نقد برای شرکتهایی که نظارت بیرونی قویتری
دارند، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • Hamid Haghighat
  • Hadi Heidari
چکیده [English]

Firms experiencing positive cash flow have substantially more investment opportunities. When facing negative cash flows, a firm would not save the same magnitude of cash holdings, which leads to a cash flow sensitivity of cash. The present research, examines the Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. In this order, The samples included over 120 sample of companies listed in Tehran Stock Exchange During the years of 2003-2012 was chosen. In order to estimate the statistical model, regression method with panel data has been used. For classification companies in two groups financial constraints and unconstrained, the ww index, Payout ratio and Firm size be used. The results show that, the Positive and negative cash flow sensitivity of cash holdings is different. According to ww index and Firm size, The magnitude of the asymmetry of the cash flow sensitivity of cash is less for a financially constrained firm than for a financially unconstrained firm. Also, The magnitude of the cash flow sensitivity of cash is larger for firms with stronger outside monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash flow sensitivity
  • Cash holdings
  • Asymmetry
5. تقوی، روح الله؛ ) 5000 . "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مانده وجه نقد" ، پایان
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
.. عرب صالحی، مهدی و اشرفی، مجید؛ ) 5001 (." بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی و
حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی". مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال سوم، شماره
- 0. . سوم، صص 1
0. کاشانی پور، محمد و نقی نژاد، بیژن؛ ) 5000 (. "بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت
جریان نقدی وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله
- ... تحقیقات حسابداری، صص. 00
.. نقی نژاد، بیژن؛ ). 500 (. "بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه
گذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران .
5. Allayannis, G. & Mozumdar, A. (2004). " The Impact of Negative Cash Flow and Influential Observations on Investment – Cash Flow Sensitivity Estimates". Journal of Banking & Finance. 28: 901-930.
6. Almeida, H. & Campello, M. (2007). " Financial Constraints, Asset Tangibility, and Corporate Investment". Published by Oxford University Press on behalf of The Society For Financial Studies.
7. Dichu Bao, & Kam C. Chan, & Weining Zhang , (2012). " Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings" , Journal of Corporate Finance ,18(2012) , 690- 700 .
8. Drobetz ,W & Grüninger.M.C (2007). "Corporate cash holdings: Evidence from Switzerland", Swiss Society for Financial Market Research.
9. Drobetz .W., Grüninger.M.C. Grüninger, Simone Hirschvogl, (2009)."Information asymmetry and the value of cash", Journal of Banking & Finance.
10. Fazzary, S. & Hubbard, R. G. & Petersen, B. (1988)." Financing Constraints and Corporate Investment ", Brookings Papers on (2), 141–195.
11. Ferreira, M.A. & Vilela, A.S,( 2004). "Why do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries", European Financial Management, Volume 10, Issue 2, pages 295–319
12. Han, S. and Qiu J. (2006), "Corporate precautionary cash holdings", Journal of Corporate Finance, Volume 13, Issue 1, March 2007, Pages 43-57.
13. Harris, M & Raviv, A.(1991). " The Theory of Capital Structure". Journal of Finance, vol.1 No 46. PP 297-335.
14. Louis, Henock Amy Sun & Oktay Urcan.,)2010(."Value of Cash Holdings and Accounting Conservatism" . Http : //SSRN.Com/ .
15. Myers, S, (1977). "Determinants of corporate borrowing", Journal of Financial Economics, 5(2), 147–175
16. Ozkan, A. & Ozkan, N. (2004). "Corporate cash holding: An empirical investigation of UK companies", Journal of Banking & Finance 28, 2103-2134.
17. Rejie George & Rezaul Kabir, Jing Qian. (2011). " Investment - cash flow sensitivity and financing constraints: New evidence from Indian business group firms" J. of Multi. Fin. Manag. 21 (2011) 69–88.