سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی واحد تهران شمال دانشگاه ازاد اسلامی تهران ایران

چکیده

سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stock Optimal Portfolio using value at risk: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyyed ali paytakhti oskooe 1
  • Hassan Hadipour 2
  • hasan aghamiry 3
1 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 PhD Student, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 north tehran university
چکیده [English]

The value at risk as one of the risk measurement criteria can be used to determine the Stock Optimal Portfolio. The main objective of this study is to determine the optimum portfolio of shares using value at risk. To this end, data from the weekly prices of the stock of 17 selected cement companies (which their data have been available) has been used during the period January 2012 to March 2017. First, the value at risk for each share is calculated using a parametric approach and a variance-covariance method, and the optimal portfolio weights are comprised of the shares of the companies mentioned. Then employing nonlinear planning, optimization of the stock portfolio with the lowest value at risk was performed with respect to the expected returns. Based on the empirical results, the highest weight in the optimal portfolio belongs to the stock, which has high expected returns and has the lowest value at risk among the companies under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Optimal Portfolio
  • Value at Risk
  • cement companies
  • Tehran Stock Exchange