ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

2 دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

چکیده

دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به‌کارگیری منابع موجود می‌باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند در جهت ارتقاء برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش‌هایی برای پیشبرد آن‌ها و بهبود عملکرد مفید باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌باشد. ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد نیازمند بهره‌گیری از نظریات خبرگان با توجه به ذهنیت ایشان است. در پژوهش حاضر ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی حسابرسی عملکرد، وضعیت عملکردی هر شاخص ارزیابی و با استفاده از دیدگاه خبرگان، میزان تفاوت موجود بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری، تمامی شاخص‌های تحقیق بااهمیت هستند و با در نظر گرفتن تحلیل اهمیت- عملکرد وضعیت اجرایی شاخص‌های حسابرسی عملکرد در کشور در محدوده «حیطه قابل‌قبول» و «حیطه ضعف» قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Present Situation of Performance Audit in Iranian Public Sector Institutions and Presentation of Strategies for its Improvement

نویسندگان [English]

  • jafar babajani 1
  • farrokh barzideh 2
  • peyman imanzadeh 3
1 Profesoor of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran.
2 Associate professor of Accounting in Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
3 Allameh Tabataba;i University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving an effective, efficient and economical performance is the main responsibility of each organization's management. The efficiency and effectiveness of management in each organization means the ability of its managers in the preparation, development, allocation, maintenance and utilization of the existing resources, and the performance audit is one of useful instruments in improving the planning and control of operations and presentation of methods for the advancement and development of performance. The present research aims to evaluate the present situation of performance audit in the public sector of Iran and present strategies for its improvement. Evaluation of the present situation of performance audit requires experts' opinions considering their mindsets. In the present research, dimensions, components and indices of the performance audit pattern and the functional status of each index were evaluated and the difference between the present situation and the desired one was determined using the experts' opinions. According to the results obtained from the statistical analyses, all of the research indices are important and considering the significance-performance analysis, the functional situation of performance audit indices in the country is in the "acceptable" and "weak" areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance audit
  • Public Sector
  • significance-performance analysis
  • Fuzzy approach